• Odbierz prezent
CYFROWY POLSAT S.A.: raport finansowy (2021-03-25 01:05)
fot. freepik.com

Spis załączników:

20210325_010556_0596526104_Skonsolidowane_SF_FY2020_(PL).zip
20210325_010556_0596526104_Skonsolidowane_SF_FY2020_(PL).zip.xades
20210325_010556_0596526104_20_YE_GCP_PL_O_IFRS_11_Audit_Report_PAS_consolidated_JZP_(P).xhtml
20210325_010556_0596526104_20_YE_GCP_PL_O_IFRS_11_Audit_Report_PAS_consolidated_JZP_(P).T.xhtml.xades
20210325_010556_0596526104_List_Prezesa.xhtml
20210325_010556_0596526104_List_Prezesa.xhtml.xades
20210325_010556_0596526104_List_Przewodniczacego.xhtml
20210325_010556_0596526104_FINAL_FY_2020_Skonsolidowany_PL_xhtml.xhtml
20210325_010556_0596526104_FINAL_FY_2020_Skonsolidowany_PL_xhtml.xhtml.xades
20210325_010556_0596526104_FY2020_Oswiadczenia_Rady_Nadzorczej_PL.xhtml
20210325_010556_0596526104_Skonsolidowane_oswiadczenie_Zarzadu_PL_31122020.xhtml
20210325_010556_0596526104_Skonsolidowane_oswiadczenie_Zarzadu_PL_31122020.xhtml.xades
20210325_010556_0596526104_2020_Raport_Spolecznej_Odpowiedzialnosci_GCP.xhtml
20210325_010556_0596526104_Skonsolidowane_SF_FY2020_(ENG).zip
20210325_010556_0596526104_Skonsolidowane_SF_FY2020_(ENG).zip.xades
20210325_010556_0596526104_20_YE_GCP_PL_O_IFRS_11_Audit_Report_PAS_consolidated_JZP_(E).xhtml
20210325_010556_0596526104_20_YE_GCP_PL_O_IFRS_11_Audit_Report_PAS_consolidated_JZP_(E).T.xhtml.xades
20210325_010556_0596526104_Letter_of_President.xhtml
20210325_010556_0596526104_Letter_of_President.xhtml.xades
20210325_010556_0596526104_Letter_of_Chairman.xhtml
20210325_010556_0596526104_FINAL_FY_2020_ANG_skonsolidowany_xhtml.xhtml
20210325_010556_0596526104_FINAL_FY_2020_ANG_skonsolidowany_xhtml.xhtml.xades
20210325_010556_0596526104_FY2020_Oswiadczenia_Rady_Nadzorczej_ANG.xhtml
20210325_010556_0596526104_Skonsolidowane_oswiadczenie_Zarzadu_ENG_31122020.xhtml
20210325_010556_0596526104_Skonsolidowane_oswiadczenie_Zarzadu_ENG_31122020.xhtml.xades
20210325_010556_0596526104_2020_Social_Responsibility_Report_of_Polsat_Group.xhtml
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny SRR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod2020-01-01do2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR zatwierdzonych w UE
w walucie
data przekazania: 2021-03-25
CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CYFROWY POLSAT S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
03-878Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Łubinowa4a
(ulica)(numer)
+48 22 356 66 00 +48 22 356 60 03
(telefon)(fax)
ir@cyfrowypolsat.plwww.grupapolsat.pl
(e-mail)(www)
796-18-10-732670925160
(NIP)(REGON)
259400EM1ITR201TTX360000010078
(LEI) (KRS)
Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw mln.w tys. EUR
2020201920202019
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(dane w mln zł oraz mln EUR)
Przychody ze sprzedaży usług, produktów, towarów i materiałów11 962,9011 676,102 691,402 626,80
Koszty operacyjne -10 073,80-9 754,80-2 266,40-2 194,60
Pozostałe przychody/(koszty) operacyjne, netto-2,9045,70-0,6010,30
Zysk z działalności operacyjnej1 886,201 967,00424,40442,50
Zyski/(straty) z działalności inwestycyjnej, netto-113,10-27,00-25,40-6,10
Koszty finansowe, netto-333,00-465,90-74,90-104,80
Udział w zysku/(stracie) jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności2,00-6,500,40-1,40
Zysk brutto za okres1 442,101 467,60324,40330,20
Podatek dochodowy-295,90-353,00-66,60-79,40
Zysk netto1 146,201 114,60257,90250,80
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej1 141,601 100,60256,80247,60
Zysk/(strata) netto przypadająca na akcjonariuszy niekontrolujących4,6014,001,003,20
Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję w złotych
(nie w milionach)
1,791,740,400,39
EBITDA(1)4 191,904 196,70943,20944,10
Marża EBITDA %35,0035,9035,0035,90
Koszty związane z COVID (w tym darowizny)-45,900,00-10,300,00
EBITDA skorygowana(2)4 237,804 196,70953,50944,10
Marża EBITDA skorygowana %35,4035,9035,4035,90
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
(dane w mln zł oraz mln EUR)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej3 251,703 473,40731,60781,40
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 786,30-2 715,10-401,90-610,80
w tym wydatki inwestycyjne(3)-1 217,90-1 231,60-274,00-277,10
Środki pieniężne netto z działalności finansowej-856,00-1 184,70-192,60-266,50
Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów609,40-426,40137,10-95,90
SKONSOLIDOWANY BILANS
(dane w mln zł oraz mln EUR)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty(4)1 365,80753,10296,00163,20
Aktywa33 115,0032 589,607 175,807 062,00
Zobowiązania długoterminowe13 414,4012 256,902 906,802 656,00
Finansowe zobowiązania długoterminowe11 987,5010 610,002 597,602 299,10
Zobowiązania krótkoterminowe5 274,405 868,201 142,901 271,60
Finansowe zobowiązania krótkoterminowe1 224,202 340,80265,30507,20
Kapitał własny14 426,2014 464,503 126,103 134,40
Kapitał zakładowy25,6025,605,505,50

Wybrane dane finansowe:

- ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz ze skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okresy dwunastu miesięcy zakończone 31 grudnia 2020 roku i 31 grudnia 2019 roku zostały przeliczone na euro po kursie 4,4449 złotych za 1 euro, stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów dziennych ustalonych przez NBP w okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku;
- ze skonsolidowanego bilansu na dzień 31 grudnia 2020 roku i 31 grudnia 2019 roku zostały przeliczone na euro po kursie 4,6148 złotych za 1 euro (kurs średni Narodowego Banku Polskiego z dnia 31 grudnia 2020 roku).

(1) EBITDA definiujemy jako zysk/(stratę) netto określone zgodnie z MSSF, przed amortyzacją (z wyłączeniem licencji programowych), odpisami (oraz ich odwróceniem) z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych, wartością netto zlikwidowanych rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych, przychodami z tytułu odsetek, kosztami finansowymi, dodatnimi/(ujemnymi) różnicami kursowymi, podatkiem dochodowym oraz udziałem w wyniku wspólnych przedsięwzięć. Różnice pomiędzy EBITDA a wykazanym zyskiem/(stratą) z działalności operacyjnej obejmują amortyzację i odpisy (oraz ich odwrócenie) z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych oraz wartość netto zlikwidowanych rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych.

(2) EBITDA skorygowana nie uwzględnia kosztów poniesionych w 2020 roku w związku z epidemią COVID-1.

(3) Wydatki inwestycyjne odzwierciedlają płatności za nasze inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne. Nie uwzględniają nakładów na zakup zestawów odbiorczych wynajmowanych naszym klientom, które odzwierciedlono w przepływach środków pieniężnych z działalności operacyjnej oraz płatności z tytułu koncesji telekomunikacyjnych, raportowanych w odrębnej pozycji w naszym rachunku przepływów pieniężnych.

(4) Na saldo składają się Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, Lokaty terminowe i Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Skonsolidowane SF FY2020 (PL).zipSkonsolidowane sprawozdanie finansowe
Skonsolidowane SF FY2020 (PL).zip.xadesSkonsolidowane sprawozdanie finansowe podpis
20 YE GCP PL_O_IFRS_11 Audit Report PAS consolidated JZP (P).xhtmlSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
20 YE GCP PL_O_IFRS_11 Audit Report PAS consolidated JZP (P).T.xhtml.xadesSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania podpis
List Prezesa.xhtmlPismo Prezesa Zarządu
List Prezesa.xhtml.xadesPismo Prezesa Zarządu podpis
List Przewodniczącego.xhtmlPismo Przewodniczącego Rady Nadzorczej
FINAL_FY 2020_Skonsolidowany_PL_xhtml.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
FINAL_FY 2020_Skonsolidowany_PL_xhtml.xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy podpis
FY2020_Oświadczenia Rady Nadzorczej_PL.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej
Skonsolidowane oświadczenie Zarządu PL 31122020.xhtmlOświadczenie Zarządu
Skonsolidowane oświadczenie Zarządu PL 31122020.xhtml.xadesOświadczenie Zarządu podpis
2020_Raport Społecznej Odpowiedzialności GCP.xhtmlRaport społecznej odpowiedzialności Grupy Polsat
Skonsolidowane SF FY2020 (ENG).zipConsolidated financial statement
Skonsolidowane SF FY2020 (ENG).zip.xadesConsolidated financial statement signature
20 YE GCP PL_O_IFRS_11 Audit Report PAS consolidated JZP (E).xhtmlIndependent auditor's report
20 YE GCP PL_O_IFRS_11 Audit Report PAS consolidated JZP (E).T.xhtml.xadesIndependent auditor's report signature
Letter of President.xhtmlLetter of the President of the Management Board
Letter of President.xhtml.xadesLetter of the President of the Management Board signature
Letter of Chairman.xhtmlLetter of the Chairman of the Supervisory Board
FINAL_FY 2020 ANG_skonsolidowany_xhtml.xhtmlManagement Board's report on Polsat Group’s activities
FINAL_FY 2020 ANG_skonsolidowany_xhtml.xhtml.xadesManagement Board's report on Polsat Group’s activities signature
FY2020_Oświadczenia Rady Nadzorczej_ANG.xhtmlSupervisory Board’s representations
Skonsolidowane oświadczenie Zarządu ENG 31122020.xhtmlManagement Board's representations
Skonsolidowane oświadczenie Zarządu ENG 31122020.xhtml.xadesManagement Board's representations signature
2020_Social Responsibility Report of Polsat Group.xhtmlSocial responsibility report of POlsat Group

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk