• Odbierz prezent
CYFROWY POLSAT S.A.: raport finansowy (2021-03-25 01:02)
fot. freepik.com

Spis załączników:

20210325_010234_2004996295_Jednostkowe_CP_SF_2020_(PL).xhtml
20210325_010234_2004996295_Jednostkowe_CP_SF_2020_(PL).xhtml.xades
20210325_010234_2004996295_20_YE_CP_PL_O_IFRS_01_Audit_Report_PAS_standalone_JZP_(P).xhtml
20210325_010234_2004996295_20_YE_CP_PL_O_IFRS_01_Audit_Report_PAS_standalone_JZP_(P).T.xhtml.xades
20210325_010234_2004996295_List_Prezesa.xhtml
20210325_010234_2004996295_List_Prezesa.xhtml.xades
20210325_010234_2004996295_List_Przewodniczacego.xhtml
20210325_010234_2004996295_FINAL_FY_2020_PL_JEDNOSTKOWY_xhtml.xhtml
20210325_010234_2004996295_FINAL_FY_2020_PL_JEDNOSTKOWY_xhtml.xhtml.xades
20210325_010234_2004996295_FY2020_Oswiadczenia_Rady_Nadzorczej_PL.xhtml
20210325_010234_2004996295_Jednostkowe_oswiadczenie_Zarzadu_PL_31122020.xhtml
20210325_010234_2004996295_Jednostkowe_oswiadczenie_Zarzadu_PL_31122020.xhtml.xades
20210325_010234_2004996295_2020_Raport_Spolecznej_Odpowiedzialnosci_GCP.xhtml
20210325_010234_2004996295_Jednostkowe_SF_FY2020_(EN).xhtml
20210325_010234_2004996295_Jednostkowe_SF_FY2020_(EN).xhtml.xades
20210325_010234_2004996295_20_YE_CP_PL_O_IFRS_01_Audit_Report_PAS_standalone_JZP_(E).xhtml
20210325_010234_2004996295_20_YE_CP_PL_O_IFRS_01_Audit_Report_PAS_standalone_JZP_(E).T.xhtml.xades
20210325_010234_2004996295_Letter_of_President.xhtml
20210325_010234_2004996295_Letter_of_President.xhtml.xades
20210325_010234_2004996295_Letter_of_Chairman.xhtml
20210325_010234_2004996295_FINAL__FY_2020_ANG_Jednostkowy_xhtml.xhtml
20210325_010234_2004996295_FINAL__FY_2020_ANG_Jednostkowy_xhtml.xhtml.xades
20210325_010234_2004996295_FY2020_Oswiadczenia_Rady_Nadzorczej_ANG.xhtml
20210325_010234_2004996295_Jednostkowe_oswiadczenie_Zarzadu_ENG_31122020.xhtml
20210325_010234_2004996295_Jednostkowe_oswiadczenie_Zarzadu_ENG_31122020.xhtml.xades
20210325_010234_2004996295_2020_Social_Responsibility_Report_of_Polsat_Group.xhtml
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2021-03-25
CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CYFROWY POLSAT S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
03-878Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Łubinowa4a
(ulica)(numer)
+48 22 356 66 00 +48 22 356 60 03
(telefon)(fax)
ir@cyfrowypolsat.plwww.grupapolsat.pl
(e-mail)(www)
796-18-10-732670925160
(NIP)(REGON)
259400EM1ITR201TTX360000010078
(LEI) (KRS)
Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw mln.w tys. EUR
20202020
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(dane w mln zł oraz mln EUR)
Przychody ze sprzedaży usług, produktów, towarów i materiałów2 401,002 378,80540,20535,20
Koszty operacyjne -1 950,00-1 948,50-438,70-438,40
Pozostałe przychody operacyjne, netto7,202,201,600,50
Zysk z działalności operacyjnej458,20432,50103,1097,30
Zyski z działalności inwestycyjnej, netto127,70358,8028,7080,70
Koszty finansowe, netto-89,70-89,80-20,20-20,20
Zysk brutto za okres496,20701,50111,60157,80
Podatek dochodowy-91,20-114,70-20,50-25,80
Zysk netto405,00586,8091,10132,00
Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję w złotych (nie w milionach)0,630,920,140,21
EBITDA(1)631,90609,30142,20137,10
Marża EBITDA %26,3025,6026,3025,60
Koszty związane z COVID-8,100,00-1,800,00
EBITDA skorygowana(2)640,00609,30144,00137,10
Marża EBITDA skorygowana %26,7025,6026,7025,60
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
(dane w mln zł oraz mln EUR)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej507,80462,30114,20104,00
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-27,20-910,70-6,10-204,90
w tym wydatki inwestycyjne(3)-48,70-26,20-11,00-5,90
Środki pieniężne netto z działalności finansowej212,70332,3047,9074,80
Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów693,30-116,10156,00-26,10
BILANS
(dane w mln zł oraz mln EUR)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty(4)835,40142,10181,0030,80
Aktywa15 575,9014 941,303 375,203 237,70
Zobowiązania długoterminowe3 457,102 404,90749,10521,10
Finansowe zobowiązania długoterminowe3 366,202 322,40729,40503,30
Zobowiązania krótkoterminowe1 208,101 382,90261,80299,70
Finansowe zobowiązania krótkoterminowe183,30701,5039,70152,00
Kapitał własny10 910,7011 153,502 364,302 416,90
Kapitał zakładowy25,6025,605,505,50

Wybrane dane finansowe:

- z rachunku zysków i strat oraz z rachunku przepływów pieniężnych za okresy dwunastu miesięcy zakończone 31 grudnia 2020 roku i 31 grudnia 2019 roku zostały przeliczone na euro po kursie 4,4449 złotych za 1 euro, stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów dziennych ustalonych przez NBP w okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku;

- z bilansu na dzień 31 grudnia 2020 roku i 31 grudnia 2019 roku zostały przeliczone na euro po kursie 4,6148 złotych za 1 euro (kurs średni Narodowego Banku Polskiego z dnia 31 grudnia 2020 roku).

(1) EBITDA definiujemy jako zysk/(stratę) netto określone zgodnie z MSSF, przed amortyzacją (z wyłączeniem licencji programowych), odpisami (oraz ich odwróceniem) z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych, wartością netto zlikwidowanych rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych, przychodami z tytułu odsetek, kosztami finansowymi, dodatnimi/(ujemnymi) różnicami kursowymi, podatkiem dochodowym oraz udziałem w wyniku wspólnych przedsięwzięć. Różnice pomiędzy EBITDA a wykazanym zyskiem/(stratą) z działalności operacyjnej obejmują amortyzację i odpisy (oraz ich odwrócenie) z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych oraz wartość netto zlikwidowanych rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych.

(2) EBITDA skorygowana nie uwzględnia kosztów poniesionych w 2020 roku w związku z epidemią COVID-19.

(3) Wydatki inwestycyjne odzwierciedlają płatności za nasze inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne. Nie uwzględniają nakładów na zakup zestawów odbiorczych wynajmowanych naszym klientom, które odzwierciedlono w przepływach środków pieniężnych z działalności operacyjnej.

(4) Na saldo składają się Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, Lokaty terminowe i Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Jednostkowe CP SF 2020 (PL).xhtmlJednostkowe sprawozdanie finansowe
Jednostkowe CP SF 2020 (PL).xhtml.xadesJednostkowe sprawozdanie finansowe podpis
20 YE CP PL_O_IFRS_01 Audit Report PAS standalone JZP (P).xhtmlSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
20 YE CP PL_O_IFRS_01 Audit Report PAS standalone JZP (P).T.xhtml.xadesSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania podpis
List Prezesa.xhtmlPismo Prezesa Zarządu
List Prezesa.xhtml.xadesPismo Prezesa Zarządu podpis
List Przewodniczącego.xhtmlPismo Przewodniczącego Rady Nadzorczej
FINAL_FY 2020_PL_JEDNOSTKOWY_xhtml.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
FINAL_FY 2020_PL_JEDNOSTKOWY_xhtml.xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu z działalności Spółki podpis
FY2020_Oświadczenia Rady Nadzorczej_PL.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej
Jednostkowe oświadczenie Zarządu PL 31122020.xhtmlOświadczenie Zarządu
Jednostkowe oświadczenie Zarządu PL 31122020.xhtml.xadesOświadczenie Zarządu podpis
2020_Raport Społecznej Odpowiedzialności GCP.xhtmlRaport społecznej odpowiedzialności
Jednostkowe SF FY2020 (EN).xhtmlFinancial statement
Jednostkowe SF FY2020 (EN).xhtml.xadesFinancial statement signatures
20 YE CP PL_O_IFRS_01 Audit Report PAS standalone JZP (E).xhtmlIndependent auditor's report
20 YE CP PL_O_IFRS_01 Audit Report PAS standalone JZP (E).T.xhtml.xadesIndependent auditor's report signatures
Letter of President.xhtmlLetter of the President of the Management Board
Letter of President.xhtml.xadesLetter of the President of the Management Board signatures
Letter of Chairman.xhtmlLetter of the Chairman of the Supervisory Board
FINAL_ FY 2020 ANG_Jednostkowy_xhtml.xhtmlManagement Board's report on the Company’s activities
FINAL_ FY 2020 ANG_Jednostkowy_xhtml.xhtml.xadesManagement Board's report on the Company’s activities signatures
FY2020_Oświadczenia Rady Nadzorczej_ANG.xhtmlSupervisory Board’s representations
Jednostkowe oświadczenie Zarządu ENG 31122020.xhtmlManagement Board's representations
Jednostkowe oświadczenie Zarządu ENG 31122020.xhtml.xadesManagement Board's representations signatures
2020_Social Responsibility Report of Polsat Group.xhtmlSocial Responsibility Report

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk