• Odbierz prezent
CYFROWY POLSAT S.A.: Podpisanie warunkowej umowy dotyczącej nabycia pakietu 10% akcji spółki eobuwie.pl S.A. (2021-03-31 22:48)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021
Data sporządzenia: 2021-03-31
Skrócona nazwa emitenta
CYFROWY POLSAT S.A.
Temat
Podpisanie warunkowej umowy dotyczącej nabycia pakietu 10% akcji spółki eobuwie.pl S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2021 z dnia 11 marca 2021 roku Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Cyfrowy Polsat”, „Spółka”) niniejszym informuje, że w wyniku zakończenia negocjacji ze spółką CCC Shoes & Bags sp. z o.o. („Sprzedający”), będącą spółką zależną spółki CCC S.A., w zakresie nabycia pakietu 10% akcji spółki eobuwie.pl S.A., w której Sprzedający posiada bezpośrednio 74,99% ogólnej liczby akcji („eobuwie.pl”) oraz po przeprowadzeniu badania due diligence spółki eobuwie.pl, w dniu 31 marca 2021 roku Zarząd Spółki podjął decyzję o nabyciu pakietu 10% akcji eobuwie.pl w ramach inwestycji typu pre-IPO za kwotę 500 mln zł („Inwestycja”). Dodatkowo, w dniu 31 marca 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na Inwestycję.

W związku z powyższym w dniu 31 marca 2021 roku Spółka podpisała ze Sprzedającym umowę przedwstępną sprzedaży akcji eobuwie.pl („Umowa Sprzedaży Akcji”) oraz ze Sprzedającym i drugim inwestorem umowę akcjonariuszy eobuwie.pl regulującą między innymi przyszłe zasady corporate governance spółki eobuwie.pl.

Umowa Sprzedaży Akcji jest umową o charakterze warunkowym. W szczególności Sprzedający zobowiązany jest do uzyskania stosownych zgód banków finansujących działalność operacyjną podmiotów z grupy kapitałowej Sprzedającego oraz zgody walnego zgromadzenia eobuwie.pl na sprzedaż akcji eobuwie.pl („Warunki Zawieszające”).

Spółka przewiduje, że rozliczenie Inwestycji nastąpi po spełnieniu Warunków Zawieszających do dnia 30 kwietnia 2021 roku, z możliwością przedłużenia tego terminu przez Sprzedającego w określony w Umowie Sprzedaży Akcji sposób.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Subject: Conclusion of a conditional agreement regarding the acquisition of 10% of the share capital of eobuwie.pl S.A.

In connection with current report no. 4/2021 dated 11 March 2021 the Management Board of Cyfrowy Polsat S.A. (the “Company”, “Cyfrowy Polsat”) hereby informs that following the negotiations conducted with CCC Shoes & Bags sp. z o.o. (the “Seller”), a subsidiary of CCC S.A., concerning the potential acquisition of a 10% block of shares of the company eobuwie.pl S.A., in which the Seller holds directly 74.99% of the share capital (“eobuwie.pl”) and the completion of the due diligence of eobuwie.pl, on 31 March 2021 the Management Board of the Company decided to acquire 10% of the share capital of eobuwie.pl within the scope of a pre-IPO investment for a consideration of PLN 500 million (the “Investment”). Moreover, on 31 March 2021 the Supervisory Board of the Company gave its consent for the Investment.

In connection with the above on 31 March 2021 the Company signed with the Seller a preliminary agreement for the sale of shares of eobuwie.pl (the “Share Sale Agreement”) and with the Seller and another investor a shareholders’ agreement regulating, among others, the future corporate governance principles of eobuwie.pl.

The Share Sale Agreement is a conditional agreement. In particular, the Seller is obligated to obtain relevant consents of banks financing the operating activities of entities from the Seller’s capital group as well as the consent of the general shareholders meeting of eobuwie.pl for the sale of shares in eobuwie.pl (the “Conditions Precedent”).

The Company anticipates that the settlement of the Investment will take place following the fulfillment of the Conditions Precedent by 30 April 2021, with the possibility to extend this deadline by the Seller in a manner determined in the Share Sale Agreement.

CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CYFROWY POLSAT S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-878Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Łubinowa4a
(ulica)(numer)
+48 22 356 66 00 +48 22 356 60 03
(telefon)(fax)
ir@cyfrowypolsat.plwww.grupapolsat.pl
(e-mail)(www)
796-18-10-732670925160
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-31Mirosław BłaszczykPrezes ZarząduMirosław Błaszczyk
2021-03-31Katarzyna Ostap-TomannCzłonek ZarząduKatarzyna Ostap-Tomann
2021-03-31Tomasz Gillner-GorywodaProkurentTomasz Gillner-Gorywoda

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk