• Odbierz prezent
CYFROWY POLSAT S.A.: Podjęcie przez Cyfrowy Polsat S.A. decyzji o nabyciu akcji Cyfrowy Polsat S.A. od Reddev Investments Limited (2021-11-25 12:47)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr31/2021
Data sporządzenia: 2021-11-25
Skrócona nazwa emitenta
CYFROWY POLSAT S.A.
Temat
Podjęcie przez Cyfrowy Polsat S.A. decyzji o nabyciu akcji Cyfrowy Polsat S.A. od Reddev Investments Limited
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”), informuje, iż działając na mocy upoważnienia udzielonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w ramach uchwały nr 7 z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby programu nabycia akcji własnych („Program Nabycia Akcji Własnych”), postanowił w dniu 25 listopada 2021 r. o nabyciu przez Spółkę nie więcej niż 29.000.000 (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów) akcji zwykłych Spółki od Reddev Investments Limited, z siedzibą w Limassol, Cypr („Reddev”, „Transakcja”), przy czym cena za jedną akcję Spółki nabywaną od Reddev w ramach Transakcji będzie wynosiła 35,00 PLN (słownie: trzydzieści pięć złotych).

W dniu 25 listopada 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki udzieliła zgody na: (i) dalsze nabywanie akcji w ramach Programu Nabywania Akcji Własnych oraz (ii) Transakcję, która stanowi istotną transakcję z podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 90h ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 2080).

Ponadto, mając na względzie ustalenie ceny za jedną akcję w ramach Transakcji na tym samym poziomie co cena za jedną akcję w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, ogłoszonym w dniu 28 września 2021 roku przez Spółkę, Reddev oraz Zygmunta Solorza („Wezwanie”), w ocenie Rady Nadzorczej nie dojdzie do naruszenia interesów Spółki ani akcjonariuszy niebędących podmiotami powiązanymi, w tym akcjonariuszy mniejszościowych, którzy mieli okazję sprzedać akcje Spółki w Wezwaniu po cenie równej cenie akcji w ramach Transakcji, a jednocześnie mogą po zbliżonej cenie dokonywać dalszych transakcji na rynku regulowanym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Subject: Decision of Cyfrowy Polsat S.A. to acquire shares in Cyfrowy Polsat S.A. from Reddev Investments Limited

The Management Board of Cyfrowy Polsat S.A. (the “Company”) hereby informs that, acting by virtue of the authorization granted by the Extraordinary General Meeting under resolution no. 7 dated 16 November 2021 on the authorization for the Management Board to acquire own shares and create a capital reserve for the purposes of the own shares buy-back program (the “Own Shares Buy-Back Program”), on 25 November 2021 it decided that the Company shall acquire up to 29,000,000 (say: twenty nine million) ordinary bearer shares in the Company from Reddev Investments Limited with its registered office in Limassol, Cyprus (“Reddev”, the “Transaction”) whereas the price per one share in the Company acquired from Reddev in the Transaction shall be PLN 35.00 (say: thirty five zlotys).

On 25 November 2021, the Supervisory Board of the Company gave its consent to: (i) continue the acquisition of shares by way of the Own Shares Buy-Back Program and (ii) execute the Transaction which constitutes a significant transaction with a related subject within the meaning of art. 90h of the Act of July 29, 2005 on public offering and the conditions of introducing financial instruments to an organized system of trading and on public companies (Journal of Laws 2020 Item 2080).

Moreover, bearing in mind that the price per one share in the Transaction is set at the same level as the price per one share offered in the tender offer to subscribe for the sales of shares in the Company, announced on 28 September 2021 by the Company, Reddev and Mr. Zygmunt Solorz (the “Tender Offer”), the Supervisory Board is of the opinion that there will be no infringement upon the interests of the Company nor of shareholders who are not related subjects, including minority shareholders who had the opportunity to sell shares in the Company in the Tender Offer at a price per one share equal to the price per one share set in the Transaction and who concurrently can conclude further trades on the regulated market at a similar price.

CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CYFROWY POLSAT S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-878Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Łubinowa4a
(ulica)(numer)
+48 22 356 66 00 +48 22 356 60 03
(telefon)(fax)
ir@cyfrowypolsat.plwww.grupapolsatplus.pl
(e-mail)(www)
796-18-10-732670925160
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-11-25Mirosław BłaszczykPrezes ZarząduMirosław Błaszczyk
2021-11-25Katarzyna Ostap-TomannCzłonek ZarząduKatarzyna Ostap-Tomann
2021-11-25Tomasz Gillner-GorywodaProkurentTomasz Gillner-Gorywoda

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk