• Odbierz prezent
CONCEPT LIBERTY GROUP S.A.: Zmiany znaczącego akcjonariusza Spółki (2021-05-06 20:13)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia: 2021-05-06
Skrócona nazwa emitenta
CONCEPT LIBERTY GROUP S.A.
Temat
Zmiany znaczącego akcjonariusza Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
W trybie art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd spółki Concept Liberty Group SA z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o podpisaniu w dniu 6 maja 2021 roku umowy cywilnoprawnej pomiędzy Senso Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 484713) , a MUTUS Sp z o.o z siedzibą w Warszawie (KRS 653195), na mocy której Senso Sp. z o.o. zbyła na rzecz Mutus Sp. z o.o. wszystkie posiadane przez siebie akcje w Spółce. Tym samym Senso Sp. z o.o. zmniejszyła swoje zaangażowanie w Spółce do zera a Mutus Sp..z o.o. został akcjonariuszem posiadającym 767.388 akcji reprezentujących 53,36% kapitału akcyjnego.
Jednocześnie wskazujemy, iż nabywca akcji – spółka MUTUS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 653195) jest podmiotem, w którym jedynym członkiem zarządu jest Pan Czesław Piotrowicz – Członek Zarządu Emitenta oddelegowany z Rady Nadzorczej
Poniżej szczegóły transakcji w układzie wymaganym art. 69 ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych:

1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:

Zmiana dotychczas posiadanego udziału spowodowana została nabyciem w dniu 6 maja 2021 roku umową cywilnoprawną 767.388 akcji na okaziciela Spółki.

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Przed transakcją nabycia akcji Senso Sp. z o.o. posiadała 767.388 akcji, co stanowiło 53,36% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 767.388 głosów, co stanowiło 53,36% ogólnej liczby głosów.

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Po transakcji nabycia MUTUS Sp. z o.o. posiada 767.388 akcji, co stanowi 53,36% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 767.388 głosów, co stanowi 53,36% ogólnej liczby głosów.

4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki:

Nie dotyczy.

5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej:

Nie dotyczy.

6. Okoliczności, o których mowa w art. 69. ust. 4. pkt 7-8 ustawy o ofercie publicznej:

Nie dotyczy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CONCEPT LIBERTY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CONCEPT LIBERTY GROUP S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-792Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Franciszka Marii Lanciego 16 lok 191
(ulica)(numer)
793033250
(telefon)(fax)
office@conceptliberty.plwww.conceptliberty.pl
(e-mail)(www)
951-22-35-691141163738
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-06Wojciech BarczakPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk