• Odbierz prezent
COMPERIA.PL S.A.: Zawarcie znaczącej umowy (2021-02-15 11:25)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr3/2021
Data sporządzenia: 2021-02-15
Skrócona nazwa emitenta
COMPERIA.PL S.A.
Temat
Zawarcie znaczącej umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 19/2020, że w dniu 15 lutego 2021 r. doszło do zawarcia przez Spółkę ze spółką pod firmą Grupa OLX sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu („Kontrahent”) umowy współpracy mającej na celu wsparcie systemu sprzedaży usług finansowych świadczonych za pośrednictwem Spółki („Umowa”), w szczególności poprzez świadczenie usług pośrednictwa, reklamę, marketing oraz udostępnienie Spółce przez Kontrahenta powierzchni reklamowej w ogólnopolskim serwisie internetowym Kontrahenta („Serwis”).
Celem zawarcia Umowy jest: (i) osiągnięcie jak najwyższej sprzedaży oferowanych użytkownikom Serwisu usług finansowych w zakresie kredytu konsumenckiego, w których uzyskaniu Spółka pośredniczy (korzystając z posiadanego statusu małej instytucji płatniczej), (ii) podniesienie atrakcyjności ogłoszeń użytkowników Serwisu, jak również (iii) rozwój serwisów prowadzonych przez Kontrahenta i (iv) poszerzenie zakresu sprzedaży świadczonych przez Kontrahenta usług.
Umowa została zawarta na czas określony do dnia 31 marca 2022 r., z możliwością jej przedłużenia aneksem na okres kolejnych 12 miesięcy.
Nawiązana na podstawie Umowy współpraca w szczególności umożliwi oferowanie użytkownikom prowadzonych przez Kontrahenta serwisów, usług finansowych poprzez przekierowywanie ich na oferty usług finansowych umożliwiające zakup przedmiotów dostępnych w Serwisie.
Umowa przyznaje Spółce, poza wskazanymi w niej przypadkami kampanii realizawanych w Serwisie przez niektóre inne podmioty, w tym banki - wyłączność na świadczenie usług pośrednictwa finansowego (kredytowego) w ramach Serwisu. W razie naruszenia przez Kontrahenta zobowiązania do zapewnienia tej wyłączności, nieusunięcie danego naruszenia w ciągu 5 dni od zgłoszenia przez Spółkę stosownego żądania uprawnia Spółkę do dochodzenia od Kontrahenta zapłaty kary umownej w wysokości typowej dla tego typu umów handlowych; roszczenie z tytułu kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia od Kontrahenta na zasadach ogólnych naprawienia szkody w pełnej wysokości.
Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w określnych enumeratywnie przypadkach.
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków stosowanych dla tego typu umów przez kontrahentów w branży, w której działa Spółka. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu.
Spółka szacuje, że w normalnym toku wykonywania Umowy i przy założeniu braku wystąpienia nadzwyczajnych zdarzeń wywierających znaczący wpływ na sytuację rynkową wartość świadczeń Spółki na rzecz Kontrahenta może wynieść około 9.800.000 złotych netto.
W wyniku przeprowadzonej analizy zdarzenia wskazanego powyżej, Spółka oceniła, że uzasadnione jest zakwalifikowanie informacji o tym zdarzeniu jako informacji poufnej w rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR, podlegającej publikacji w formie niniejszego raportu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

COMPERIA.PL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
COMPERIA.PL S.A.Media (med)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-672Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Konstruktorska13
(ulica)(numer)
+48 22 642 91 19+48 22 642 91 19
(telefon)(fax)
biuro@comperia.plwww.comperia.pl
(e-mail)(www)
951-220-98-54140913752
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-15Paweł SzukalskiCzłonek ZarząduPaweł Szukalski
2021-02-15Wojciech MałekCzłonek ZarząduWojciech Małek

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk