• Odbierz prezent
COMPERIA.PL S.A.: raport finansowy (2021-03-12 23:51)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2021-03-12
COMPERIA.PL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
COMPERIA.PL S.A.Media (med)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-672Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Konstruktorska13
(ulica)(numer)
+48 22 642 91 19+48 22 642 91 19
(telefon)(fax)
biuro@comperia.plwww.comperia.pl
(e-mail)(www)
951-220-98-54140913752
(NIP)(REGON)
25940084IGXPXIQW2F800000390656
(LEI) (KRS)
Mazars Audyt Sp. z o.o.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
20202 01920202 019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 15 710,0020 130,003 511,004 680,00
EBITDA2 544,002 334,00569,00543,00
Zysk na działalności operacyjnej 1 585,001 389,00354,00323,00
Zysk brutto 1 533,001 412,00343,00328,00
Zysk netto 1 829,001 481,00409,00344,00
Całkowite dochody ogółem 1 829,001 481,00409,00344,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 506,003 459,00560,00804,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 426,00-2 865,00-766,00-666,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 463,00-1 210,00103,00-281,00
Zmiana stanu środków pieniężnych -457,00-616,00-102,00-143,00
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą0,520,420,120,10
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,520,420,120,10
Aktywa razem 30 335,0028 770,006 573,006 756,00
Rzeczowe aktywa trwałe 805,001 048,00174,00244,00
Należności krótkoterminowe 2 927,003 969,00634,00923,00
Zobowiązania krótkoterminowe 3 845,00455,00833,00107,00
Zobowiązania długoterminowe 167,003 800,0036,00892,00
Kapitał własny 26 323,0024 515,005 704,005 757,00
Kapitał podstawowy 353,00351,0076,0082,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
SF_CPL_FINAL.xhtmlSprawozdanie finansowe CPL 2020
SF_CPL_FINAL.xhtml.xadesPodpisy Sprawozdanie finansowe CPL 2020
2020_CPLsprawozdanie zarzadu.xhtmlSprawozdanie zarzadu cpl 2020
2020_CPLsprawozdanie zarzadu.xhtml.XAdESPodpisy Sprawozdanie zarzadu cpl 2020
2020_Spolka_CPL_List_zarzadu.xhtmlList jednostkowy cpl 2020
2020_Spolka_CPL_List_zarzadu.xhtml.XAdESPodpisy list jednostkowy cpl 2020
CPL_osw_RN_w_sprawie_KA_2020.xhtmlOswiadczenie rn komitet audytu
CPL_osw_RN_oceny_sprawozdan_2020.xhtmlOswiadczenie rn ocena sprawozdan
SprawozdanieZBadaniaComperia.pl2020.xhtmlRaport bieglego z badania
SprawozdanieZBadaniaComperia.pl2020.xhtml.xadesPodpisy Raport bieglego z badania

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk