• Odbierz prezent
COMPERIA.PL S.A.: raport finansowy (2021-03-12 23:49)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny SRR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod2020-01-01do2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR zatwierdzonych w UE
w walucie
data przekazania: 2021-03-12
COMPERIA.PL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
COMPERIA.PL S.A.Media (med)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-672Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Konstruktorska13
(ulica)(numer)
+48 22 642 91 19+48 22 642 91 19
(telefon)(fax)
biuro@comperia.plwww.comperia.pl
(e-mail)(www)
951-220-98-54140913752
(NIP)(REGON)
25940084IGXPXIQW2F800000390656
(LEI) (KRS)
Mazars Audyt Sp. z o.o.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 23 587,0026 162,005 272,006 082,00
EBITDA2 010,001 266,00449,00294,00
Zysk na działalności operacyjnej 992,00237,00222,0055,00
Zysk brutto 959,00171,00214,0040,00
Zysk netto 1 201,00235,00269,0055,00
Całkowite dochody ogółem 1 201,00235,00269,0055,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 717,002 493,00384,00579,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 284,00-1 979,00-287,00-460,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 489,00-1 210,00109,00-281,00
Zmiana stanu środków pieniężnych 921,00-696,00206,00-162,00
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą0,340,070,800,02
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,340,070,800,02
Stan na dzień31 122 020,0031 122 019,0031 122 020,0031 122 019,00
Aktywa razem 15 522,0014 558,003 363,003 419,00
Rzeczowe aktywa trwałe 805,001 048,00174,00244,00
Należności krótkoterminowe 3 589,004 409,00778,001 025,00
Zobowiązania krótkoterminowe 4 490,00455,00973,00107,00
Zobowiązania długoterminowe 167,004 419,0036,001 038,00
Kapitał własny 10 865,009 683,002 354,002 274,00
Kapitał podstawowy 353,00351,0076,0082,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
cpl-2020-12-31.zipSprawozdanie finansowe skonsolidowane ESEF 2020
cpl-2020-12-31.zip.xadesPodpisy Sprawozdanie finansowe skonsolidowane ESEF 2020
2020_Grupa_CPL_spr_zarzadu.xhtmlSprawozdanie zarzadu skonsolidowane 2020
2020_Grupa_CPL_spr_zarzadu.xhtml.XAdESPodpisy Sprawozdanie zarzadu skonsolidowane 2020
CPL_osw_RN_w_sprawie_KA_2020.xhtmlOswiadczenie RN Komitet Audytu
CPL_osw_RN_oceny_sprawozdan_2020.xhtmlOswiadczenie RN ocena sprawozdan
2020_Grupa_CPL_List_zarzadu.xhtmlList zarzadu - skonsolidowany
2020_Grupa_CPL_List_zarzadu.xhtml.XAdESPodpisy List zarzadu - skonsolidowany
SprawozdanieZBadaniaConsoGKComperia.pl2020.xhtmlSprawozdanie z badania biegłego rewidenta
SprawozdanieZBadaniaConsoGKComperia.pl2020.xhtml.xadesPodpisy Sprawozdanie z badania biegłego rewidenta

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk