• Odbierz prezent
COMP: Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy spółki Comp S.A. (2021-05-31 15:48)
fot. freepik.com

Spis załączników:

20210531_154855_0833944272_Ogloszenie_o_zwolaniu_WZA_2020.pdf
20210531_154855_0833944272_COMP_uchwaly_WZA_2020.pdf
20210531_154855_0833944272_Formularz_pelnomocnictwo_WZA_2020.pdf
20210531_154855_0833944272_Formularz_odwolania_pelnomocnictwo_WZA_2020.pdf
20210531_154855_0833944272_Formularz_Wniosek_o_umieszczenie_okreslonych_spraw_w_porzadku_obrad_WZA_...pdf
20210531_154855_0833944272_Formularz_Wniosek_o_zwolanie_NWZA_przez_Akcjonariusza_WZA_2020.pdf
20210531_154855_0833944272_Formularz_Wniosek_ze_zgloszeniem_projektow_uchwal_WZA_2020.pdf
20210531_154855_0833944272_R_2020_Comp_S.A_.pdf
20210531_154855_0833944272_Oswiadczenie_lad_korporacyjny_2020.pdf
20210531_154855_0833944272_Oswiadczenie_na_temat_informacji_niefinansowych_Comp_SA_2020.pdf
20210531_154855_0833944272_20_Sprawozdanie_z_badania_SF_-_COMP.BES.pdf
20210531_154855_0833944272_RS_2020_Grupa_Comp_S.A_.pdf
20210531_154855_0833944272_Oswiadczenie_lad_korporacyjny_GKC_2020.pdf
20210531_154855_0833944272_Oswiadczenie_na_temat_informacji_niefinansowych_Grupy_Comp_2020.pdf
20210531_154855_0833944272_20_Sprawozdanie_z_badania_SSF_-_COMP.BES.pdf
20210531_154855_0833944272_Zalacznik_nr_1_Niezaleznosc_firmy_audytorskiej_za_2020_Comp.BES.pdf
20210531_154855_0833944272_Zalacznik_nr_2_Niezaleznosc_KBR_2020_Comp.BES.pdf
20210531_154855_0833944272_Sprawozdanie_RN_Comp_za_2020.pdf
20210531_154855_0833944272_Sprawozdanie_komitetu_audytu_za_2020.pdf
20210531_154855_0833944272_Uchwala_zarzad_ws_podzialu_zysku.pdf
20210531_154855_0833944272_11_Uchwala_RN_podzial_zysku.pdf
20210531_154855_0833944272_COMP_RN_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach.pdf
20210531_154855_0833944272_15_Uchwala_RN_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach.pdf
20210531_154855_0833944272_Raport_z_oceny_sprawozdania_o_wynagrodzeniach_COMP_2020.pdf
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr19/2021
Data sporządzenia:2021-05-31
Skrócona nazwa emitenta
COMP
Temat
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy spółki Comp S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej także: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 30 czerwca 2021 r. na godzinę 12:30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki (dalej także „Zgromadzenie”), które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad.

Porządek obrad Zgromadzenia:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp S.A. w roku 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku, zawierającego sprawozdanie Komitetu Audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp S.A. w roku 2020 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2020.
8. Podjęcie uchwał w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2019 i rok obrotowy 2020.
12. Sprawy różne, w tym: przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Comp oraz przedstawienie przez Zarząd Spółki Raportu w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w 2020 roku.
13. Zamknięcie Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia umieszczona jest w załącznikach do niniejszego raportu. Dokumentacja związana ze Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.comp.com.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia
Załączniki
PlikOpis
Ogloszenie o zwołaniu WZA 2020.pdfOgłoszenie o zwołaniu
COMP uchwały WZA 2020.pdfProjekty uchwał ZWZ Comp
Formularz pełnomocnictwo_WZA 2020.pdfFormularz - wzór pełnomocnictwa
Formularz odwołania pełnomocnictwo_WZA 2020.pdfFormularz - wzór odwołania pełnomocnictwa
Formularz Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad_WZA ...pdfFormularz - wzór wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad
Formularz Wniosek o zwołanie NWZA przez Akcjonariusza_WZA 2020.pdfFormularz - wzór wniosku akcjonariusza o zwołanie NWZA
Formularz Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał_WZA 2020.pdfFormularz - wzór wniosku ze zgłoszeniem projektów uchwal
R 2020 Comp S.A_.pdfJednostkowe sprawozdanie finansowe Comp SA za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności spółki
Oświadczenie_ład_korporacyjny_2020.pdfOświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2020
Oświadczenie na temat informacji niefinansowych Comp SA 2020.pdfOświadczenie na temat informacji niefinansowych Comp SA 2020
20 Sprawozdanie z badania SF - COMP.BES.pdfSprawozdanie z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Comp SA za rok 2020
RS 2020 Grupa Comp S.A_.pdfSkonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Comp za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności grupy
Oświadczenie_ład_korporacyjny_GKC_2020.pdfOświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2020
Oświadczenie na temat informacji niefinansowych Grupy Comp 2020.pdfOświadczenie na temat informacji niefinansowych GK Comp 2020
20 Sprawozdanie z badania SSF - COMP.BES.pdfSprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Comp za rok 2020
Załącznik nr 1 Niezależność firmy audytorskiej za 2020 Comp.BES.pdfOświadczenie firmy audytorskiej o niezależności
Załącznik nr 2 Niezależność KBR 2020 Comp.BES.pdfOświadczenie biegłego rewidenta o niezależności
Sprawozdanie RN Comp za 2020.pdfSprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej spółki działającej pod firmą Comp S.A. wraz z oceną sytuacji Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comp S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comp S.A. w roku obrotowym 2020 oraz wniosku Zarządu Spółki co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2020.
Sprawozdanie komitetu audytu za 2020.pdfSprawozdanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Comp S.A. z działalności w 2020 r. wraz ze sprawozdaniem z działalności związanej z badaniem sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comp S.A. za rok 2020
Uchwała_zarząd_ws podziału zysku.pdfUchwała Zarządu Comp SA ws. przeznaczenia zysku za rok 2020
11_Uchwała_RN_podział zysku.pdfUchwała Rady Nadzorczej Comp SA ws. przeznaczenia zysku za rok 2020
COMP_RN_sprawozdanie o wynagrodzeniach.pdfSPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ COMP S.A. ZA LATA 2019 ORAZ 2020
15_Uchwała_RN_sprawozdanie o wynagrodzeniach.pdfUchwała Rady Nadzorczej Comp SA w sprawie przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach w Spółce
Raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach COMP 2020.pdfRAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z WYKONANIA USŁUGI DAJĄCEJ RACJONALNĄ PEWNOŚĆ
W ZAKRESIE OCENY SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

COMP SA
(pełna nazwa emitenta)
COMPInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-230Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Jutrzenki116
(ulica)(numer)
022 570 38 00022 662 63 71
(telefon)(fax)
info@comp.com.plwww.comp.com.pl
(e-mail)(www)
522-00-01-694012499190
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-31Andrzej WawerWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk