• Odbierz prezent
COMP: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki publicznej Comp S.A. z siedzibą w Warszawie poniżej 5% (2021-04-20 15:44)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr12/2021
Data sporządzenia: 2021-04-20
Skrócona nazwa emitenta
COMP
Temat
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki publicznej Comp S.A. z siedzibą w Warszawie poniżej 5%
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym uzyskał informację od akcjonariusza Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, o następującej treści:

„Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”) działając w imieniu i na rzecz zarządzanych funduszy inwestycyjnych („Fundusze”) na podstawie 69 ust. 1 pkt. 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2080; „Ustawa”), niniejszym przekazuje zawiadomienie o zmniejszeniu udziału przez Fundusze w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) poniżej progu 5%.

Zmniejszenie stanu posiadania ogólnej liczby głosów w Spółce poniżej progu 5% nastąpiło na skutek zawarcia w dniu 16 kwietnia 2021 r. przez Fundusze transakcji pakietowej zbycia 200 000 (słownie: dwustu tysięcy) akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (,,Transakcja”).

Transakcja została rozliczona w dniu 20 kwietnia 2021 r.

Przed Transakcją Fundusze posiadały łącznie 484 776 (słownie: czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji Spółki, które stanowiły 8,19% kapitału zakładowego Spółki, uprawniały do 484 776 (słownie: czterystu osiemdziesięciu czterech tysięcy siedmiuset siedemdziesięciu sześciu) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz reprezentowały 8,19% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Po zawarciu Transakcji Fundusze posiadają łącznie 284 776 (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji, które stanowią 4,81% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniają do 284 776 (słownie: dwustu osiemdziesięciu czterech tysięcy siedmiuset siedemdziesięciu sześciu) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz reprezentują 4,81% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Ponadto Towarzystwo informuje, że:
1. Fundusze nie posiadają podmiotów zależnych, które posiadałyby akcje Spółki,
2. Fundusze nie zawarły umów z osobami trzecimi, określonymi w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy,
3. Funduszom nie przysługuje prawo głosu z akcji Spółki w związku z sytuacjami określonymi w art. 69 ust. 4 pkt 7 oraz 8 Ustawy.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

COMP SA
(pełna nazwa emitenta)
COMPInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-230Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Jutrzenki116
(ulica)(numer)
022 570 38 00022 662 63 71
(telefon)(fax)
info@comp.com.plwww.comp.com.pl
(e-mail)(www)
522-00-01-694012499190
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-20Andrzej WawerWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk