• Odbierz prezent
COMP: Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp SA zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 r. (2021-06-08 15:17)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr22/2021
Data sporządzenia:2021-06-08
Skrócona nazwa emitenta
COMP
Temat
Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp SA zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej także: „Spółka”), w związku z wnioskiem akcjonariusza VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym Subfunduszem 1, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 21/2020 z dnia 8 czerwca 2021 r., działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych informuje, że uzupełnia porządek obrad najbliższego zwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 r. na godzinę 12:30 (dalej także „Zgromadzenie”), które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, w ten sposób, że po pkt. 10 porządku obrad dodaje się nowy pkt 11 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki”, zaś dotychczasowe pkt. 11-13 otrzymują numerację 12-14. Mając powyższe na uwadze uzupełniony porządek obrad wygląda następująco:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp S.A. w roku 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku, zawierającego sprawozdanie Komitetu Audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp S.A. w roku 2020 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2020.
8. Podjęcie uchwał w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2019 i rok obrotowy 2020.
13. Sprawy różne, w tym: przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Comp oraz przedstawienie przez Zarząd Spółki Raportu w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w 2020 roku.
14. Zamknięcie Zgromadzenia.

W załączeniu uzupełnione uchwały związane ze Zgromadzeniem oraz zmodyfikowany formularz pełnomocnictwa.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia oraz dokumentacja związana ze Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.comp.com.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia
Załączniki
PlikOpis
COMP uchwały WZA 2021_po zm.pdfProjekty uchwał ZWZ Comp po zmianach
Formularz pełnomocnictwo_WZA 2021_po_zm.pdfFormularz - wzór pełnomocnictwa po zmianach
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

COMP SA
(pełna nazwa emitenta)
COMPInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-230Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Jutrzenki116
(ulica)(numer)
022 570 38 00022 662 63 71
(telefon)(fax)
info@comp.com.plwww.comp.com.pl
(e-mail)(www)
522-00-01-694012499190
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-08Andrzej WawerWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk