• Odbierz prezent
COMP: Rekomendacja Rady Nadzorczej Comp SA dotycząca podziału zysku (2022-05-27 16:28)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr12/2022
Data sporządzenia: 2022-05-27
Skrócona nazwa emitenta
COMP
Temat
Rekomendacja Rady Nadzorczej Comp SA dotycząca podziału zysku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu 27 maja 2022 r. Rada Nadzorcza spółki podjęła uchwałę o następującej treści:
㤠1.
Rada Nadzorcza spółki działającej pod firmą Comp Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, postanawia pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu Spółki co do podziału zysku za rok obrotowy 2021 i rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podział zysku Spółki wypracowanego za rok obrotowy 2021 w kwocie 35.717.328,83 zł (trzydzieści pięć milionów siedemset siedemnaście tysięcy trzysta dwadzieścia osiem złotych i 83/100) (opiniując pozytywnie tę propozycję) i postanawia wnieść do Walnego Zgromadzenia Spółki o przeznaczenie kwoty 14.345.727,00 PLN (czternaście milionów trzysta czterdzieści pięć siedemset dwadzieścia siedem i 00/100) na wypłatę dywidendy, tj. w wysokości 3,00 PLN (trzy złote i 00/100) przypadającą na jedną z 4.781.909 akcji uczestniczących w dywidendzie (tj. bez uwzględniania 1.136.279 akcji własnych), zaś pozostałą kwotę, tj. 21.371.601,83 PLN (dwadzieścia jeden milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset jeden złotych i 83/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy. Jednocześnie Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje proponowane przez Zarząd Spółki dzień dywidendy na 31 sierpnia 2022 r. oraz termin wypłaty dywidendy na 14 września 2022 r.
§ 2.
Powyższa ocena uwzględnia stanowisko Zarządu Spółki, zgodnie z którym Zarząd Spółki utrzymał rekomendację do transferu na rzecz akcjonariuszy w 2022 r. kwoty stanowiącej równowartość 5,00 PLN (pięciu złotych) przypadającą na jedną z 4.781.909 akcji uczestniczących w dywidendzie w postaci nabycia akcji własnych, tj. przeznaczenie dodatkowej kwoty w wysokości 9.563.818,00 PLN (dziewięć milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemnaście tysięcy złotych i 0/100) na nabycia akcji własnych, które realizowane będzie w oparciu o dotychczasowe upoważnienie Walnego Zgromadzenia, w przypadku podjęcia przez najbliższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie umorzenia 307.640 akcji, zgodnie z propozycją Zarządu Spółki.”

O rekomendacji Zarządu dotyczącej podziału zysku spółka informowała raportem bieżącym nr 11/2022 z dnia 27 maja 2022 roku.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

COMP SA
(pełna nazwa emitenta)
COMPInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-230Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Jutrzenki116
(ulica)(numer)
022 570 38 00022 662 63 71
(telefon)(fax)
info@comp.com.plwww.comp.com.pl
(e-mail)(www)
522-00-01-694012499190
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-27Andrzej WawerWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk