• Odbierz prezent
COMP: raport finansowy (2022-11-23 17:20)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2022
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2022 obejmujący okresod 2022-01-01 do 2022-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2022-11-23
COMP SA
(pełna nazwa emitenta)
COMPInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-230Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Jutrzenki116
(ulica)(numer)
022 570 38 00022 662 63 71
(telefon)(fax)
info@comp.com.plwww.comp.com.pl
(e-mail)(www)
522-00-01-694012499190
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-303 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-303 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
Przychody netto ze sprzedaży 488 908 570 877 104 289 125 234
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 16 172 67 739 3 450 14 860
Zysk (strata) brutto 4 933 62 036 1 052 13 609
Zysk (strata) netto (6 578) 37 197 (1 403) 8 160
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej (1 585) 37 209 (338) 8 163
Całkowity dochód (6 238) 38 016 (1 331) 8 340
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (43 477) 65 642 (9 274) 14 400
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (25 106) (27 514) (5 355) (6 036)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 64 263 (44 091) 13 708 (9 672)
Przepływy pieniężne netto, razem (4 320) (5 963) (922) (1 308)
Średnia ważona liczba akcji 4 781 909 4 781 909 4 781 909 4 781 909
Rozwodniona średnia ważona liczba akcji 4 781 909 4 781 909 4 781 909 4 781 909
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR) (0,33) 7,78 (0,07) 1,71
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,33) 7,78 (0,07) 1,71
Aktywa razem 1 011 823 953 541 207 775 207 319
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 466 766 387 222 95 849 84 190
Zobowiązania długoterminowe 95 249 53 677 19 559 11 670
Zobowiązania krótkoterminowe 371 517 333 545 76 290 72 520
Kapitał własny 545 057 566 319 111 926 123 129
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 515 893 534 552 105 937 116 222
Kapitał podstawowy (akcyjny) 14 026 14 795 2 880 3 217
Liczba akcji 5 610 548 5 918 188 5 610 548 5 918 188
Rozwodniona liczba akcji 5 610 548 5 918 188 5 610 548 5 918 188
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 97,15 95,69 19,95 20,81
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 97,15 95,69 19,95 20,81

Pozycje od I do XIV zawierają odpowiednio dane za okres od 01-01-2022 do 30-09-2022 i od 01-01-2021 do 30-09-2021.

Pozycje od XV do XXV prezentują stan na koniec okresu sprawozdawczego, czyli odpowiednio 30-09-2022 i 31-12-2021.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Comp_Qsr3_2022.pdfSkonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2022 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-11-23Robert TomaszewskiPrezes Zarządu
2022-11-23Krzysztof MorawskiWiceprezes Zarządu
2022-11-23Andrzej WawerWiceprezes Zarządu
2022-11-23Jarosław WilkWiceprezes Zarządu


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk