• Odbierz prezent
COMP: raport finansowy (2022-05-20 17:25)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2022
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2022 obejmujący okresod 2022-01-01 do 2022-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2022-05-20
COMP SA
(pełna nazwa emitenta)
COMPInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-230Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Jutrzenki116
(ulica)(numer)
022 570 38 00022 662 63 71
(telefon)(fax)
info@comp.com.plwww.comp.com.pl
(e-mail)(www)
522-00-01-694012499190
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
Przychody netto ze sprzedaży 128 901 171 433 27 737 37 495
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (1 880) 16 053 (405) 3 511
Zysk (strata) brutto (4 672) 14 145 (1 005) 3 094
Zysk (strata) netto (3 524) 10 254 (758) 2 243
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej (2 059) 10 646 (443) 2 328
Całkowity dochód (2 855) 11 079 (614) 2 423
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (32 581) (14 111) (7 011) (3 086)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (8 725) (10 702) (1 877) (2 341)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 34 095 21 854 7 337 4 780
Przepływy pieniężne netto, razem (7 211) (2 959) (1 552) (647)
Średnia ważona liczba akcji 4 781 909 4 781 909 4 781 909 4 781 909
Rozwodniona średnia ważona liczba akcji 4 781 909 4 781 909 4 781 909 4 781 909
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR) (0,43) 2,23 (0,09) 0,49
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,43) 2,23 (0,09) 0,49
Aktywa razem 905 876 953 541 194 707 207 319
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 342 392 387 222 73 593 84 190
Zobowiązania długoterminowe 51 834 53 677 11 141 11 670
Zobowiązania krótkoterminowe 290 558 333 545 62 452 72 520
Kapitał własny 563 484 566 319 121 114 123 129
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 533 097 534 552 114 583 116 222
Kapitał podstawowy (akcyjny) 14 795 14 795 3 180 3 217
Liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Rozwodniona liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 95,21 95,69 20,46 20,81
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 95,21 95,69 20,46 20,81

Pozycje od I do XIV zawierają dane odpowiednio za okres od dnia 01-01-2022 do 31-03-2022 i od 01-01-2021 do 31-03- 2021. Pozycje od XV do XXV prezentują stan na koniec okresu sprawozdawczego czyli odpowiednio 31-03-2022 i 31-12-2021. Wybrane dane finansowe jednostkowego sprawozdania finansowego umieszczono na stronach 3-4 załączonego pliku ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za I kwartał 2022 roku.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Comp_Qsr1_2022_final.pdfQSr - skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Comp za I kwartał 2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-20Robert TomaszewskiPrezes Zarządu
2022-05-20Krzysztof MorawskiWiceprezes Zarządu
2022-05-20Andrzej WawerWiceprezes Zarządu
2022-05-20Jarosław WilkWiceprezes Zarządu


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk