• Odbierz prezent
COMP: raport finansowy (2022-04-08 02:34)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny SRR 2021
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2021 obejmujący okresod2021-01-01do2021-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR zatwierdzonych w UE
w walucie
data przekazania: 2022-04-08
COMP SA
(pełna nazwa emitenta)
COMPInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-230Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Jutrzenki116
(ulica)(numer)
022 570 38 00022 662 63 71
(telefon)(fax)
info@comp.com.plwww.comp.com.pl
(e-mail)(www)
522-00-01-694012499190
(NIP)(REGON)
259400785DUNUE4FAZ210000037706
(LEI) (KRS)
Misters Audytor Adviser sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wiśniowa 40/5; nr w PIBR 3704
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2021202020212020
Przychody netto ze sprzedaży820 921,00720 613,00179 338,00161 060,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej63 382,0035 482,0013 846,007 930,00
Zysk (strata) brutto49 213,0028 207,0010 751,006 304,00
Zysk (strata) netto34 983,0013 264,007 642,002 965,00
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej35 978,0015 216,007 860,003 401,00
Całkowity dochód36 265,0013 107,007 922,002 929,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej119 382,00104 693,0026 080,0023 399,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-33 701,00-31 745,00-7 362,00-7 095,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-95 107,00-79 392,00-20 777,00-17 744,00
Przepływy pieniężne netto, razem-9 426,00-6 444,00-2 059,00-1 440,00
Średnia ważona liczba akcji4 781 909,004 781 909,004 781 909,004 781 909,00
Rozwodniona liczba akcji4 781 909,004 781 909,004 781 909,004 781 909,00
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR)7,523,181,640,71
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)7,523,181,640,71
Aktywa razem953 541,00996 024,00207 319,00215 833,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania387 222,00456 904,0084 190,0099 009,00
Zobowiązania długoterminowe53 677,0056 858,0011 670,0012 321,00
Zobowiązania krótkoterminowe333 545,00400 046,0072 520,0086 688,00
Kapitał własny566 319,00539 120,00123 129,00116 824,00
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej534 552,00511 796,00116 222,00110 903,00
Kapitał podstawowy (akcyjny)14 795,0014 795,003 217,003 206,00
Liczba akcji5 918 188,005 918 188,005 918 188,005 918 188,00
Rozwodniona liczba akcji5 918 188,005 918 188,005 918 188,005 918 188,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)95,6991,1020,8119,74
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)95,6991,1020,8119,74
Pozycje I-XIV zawierają dane odpowiednio za okres 01-01-2021 do 31-12-2021, i za okres od 01-01-2020 do 31-12-2020. Pozycje XV - XXV prezentują stan na koniec okresu rozliczeniowego tj. odpowiednio na dzień 31-12-2021 i 31-12-2020.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
compsa-2021-12-31-pl.zipSkonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Comp SA za 2021 rok
compsa-2021-12-31-pl.zip.xadesSkonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Comp SA za 2021 rok - podpisy
Oswiadczenie-na-temat-informacji-niefinansowych-Grupy-Kapitalowej-Comp-2021-rok.xhtmlOświadczenie na temat informacji niefinansowych GK Comp za 2021 rok
Oswiadczenie-na-temat-informacji-niefinansowych-Grupy-Kapitalowej-Comp-2021-rok.xhtml.xadesOświadczenie na temat informacji niefinansowych GK Comp za 2021 rok - podpisy
R_2021_lad_korporacyjny.xhtmlOświadczenie Comp SA o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2021 roku
R_2021_lad_korporacyjny.xhtml.xadesOświadczenie Comp SA o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2021 roku - podpisy
compsa-szb-ssf_2021-12-31_pl.xhtmlSprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej COMP za 2021 rok
compsa-szb-ssf_2021-12-31_pl.BES.xhtml.xadesSprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej COMP za 2021 rok - podpisy

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk