• Odbierz prezent
COMP: raport finansowy (2022-04-08 02:19)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2021
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2021 obejmujący okres od2021-01-01do2021-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2022-04-08
COMP SA
(pełna nazwa emitenta)
COMPInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-230Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Jutrzenki116
(ulica)(numer)
022 570 38 00022 662 63 71
(telefon)(fax)
info@comp.com.plwww.comp.com.pl
(e-mail)(www)
522-00-01-694012499190
(NIP)(REGON)
259400785DUNUE4FAZ210000037706
(LEI) (KRS)
Misters Audytor Adviser sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wiśniowa 40/5; nr w PIBR 3704
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
20212 02020212 020
Przychody netto ze sprzedaży487 503,00411 127,00106 500,0091 888,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej43 792,0028 427,009 567,006 354,00
Zysk (strata) brutto45 004,0027 830,009 832,006 220,00
Zysk (strata) netto35 717,0021 111,007 803,004 718,00
Całkowity dochód35 717,0021 111,007 803,004 718,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej89 024,0024 066,0019 448,005 379,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-28 203,00-16 706,00-6 161,00-3 734,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-66 861,00-21 002,00-14 606,00-4 694,00
Przepływy pieniężne netto, razem-6 040,00-13 642,00-1 319,00-3 049,00
Średnia ważona liczba akcji4 781 909,004 781 909,004 781 909,004 781 909,00
Rozwodniona liczba akcji4 781 909,004 781 909,004 781 909,004 781 909,00
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)7,474,411,630,99
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)7,474,411,630,99
Aktywa razem728 622,00757 921,00158 417,00164 237,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania225 654,00276 324,0049 062,0059 878,00
Zobowiązania długoterminowe20 322,0019 463,004 419,004 218,00
Zobowiązania krótkoterminowe205 332,00256 861,0044 643,0055 660,00
Kapitał własny502 968,00481 597,00109 355,00104 359,00
Kapitał podstawowy (akcyjny)14 795,0014 795,003 217,003 206,00
Liczba akcji5 918 188,005 918 188,005 918 188,005 918 188,00
Rozwodniona liczba akcji5 918 188,005 918 188,005 918 188,005 918 188,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)84,9981,3818,4817,63
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)84,9981,3818,4817,63
Pozycje I-XIII zawierają dane odpowiednio za okres 01-01-2021 do 31-12-2021, i za okres od 01-01-2020 do 31-12-2020. Pozycje XIV - XXIII prezentują stan na koniec okresu rozliczeniowego tj. odpowiednio na dzień 31-12-2021 i 31-12-2020.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
R2021CompSA.xhtmlSprawozdanie finansowe Comp SA za 2021 rok zawierające sprawozdanie Zarządu z działalności spółki
R2021CompSA.xhtml.xadesSprawozdanie finansowe Comp SA za 2021 rok zawierające sprawozdanie Zarządu z działalności spółki - podpisy
Oswiadczenie-na-temat-informacji-niefinansowych-Comp-2021-rok.xhtmlOświadczenie na temat informacji niefinansowych Comp SA za 2021 rok
Oswiadczenie-na-temat-informacji-niefinansowych-Comp-2021-rok.xhtml.xadesOświadczenie na temat informacji niefinansowych Comp SA za 2021 rok - podpisy
R_2021_lad_korporacyjny.xhtmlOświadczenie COMP S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2021 roku
R_2021_lad_korporacyjny.xhtml.xadesOświadczenie COMP S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2021 roku - podpisy
compsa-szb-jsf_2021-12-31_pl.xhtmlSprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego COMP S.A. za 2021 rok
compsa-szb-jsf_2021-12-31_pl.BES.xhtml.xadesSprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego COMP S.A. za 2021 rok - podpisy

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk