• Odbierz prezent
COMP: raport finansowy (2021-11-23 18:04)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2021
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2021 obejmujący okresod 2021-01-01 do 2021-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2021-11-23
COMP SA
(pełna nazwa emitenta)
COMPInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-230Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Jutrzenki116
(ulica)(numer)
022 570 38 00022 662 63 71
(telefon)(fax)
info@comp.com.plwww.comp.com.pl
(e-mail)(www)
522-00-01-694012499190
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
Przychody netto ze sprzedaży 579 772 409 345 127 185 92 153
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 55 307 17 638 12 133 3 971
Zysk (strata) brutto 49 604 12 536 10 882 2 822
Zysk (strata) netto 37 197 4 267 8 160 961
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 37 209 5 887 8 163 1 325
Całkowity dochód 38 016 4 028 8 340 907
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 65 018 13 719 14 263 3 088
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (27 514) (20 574) (6 036) (4 632)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (43 467) 1 158 (9 535) 261
Przepływy pieniężne netto, razem (5 963) (5 697) (1 308) (1 283)
Średnia ważona liczba akcji 4 781 909 4 781 909 4 781 909 4 781 909
Rozwodniona średnia ważona liczba akcji 4 781 909 4 781 909 4 781 909 4 781 909
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR) 7,78 1,23 1,71 0,28
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 7,78 1,23 1,71 0,28
Aktywa razem 908 343 996 024 196 064 215 833
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 346 224 456 904 74 732 99 009
Zobowiązania długoterminowe 43 225 56 858 9 330 12 321
Zobowiązania krótkoterminowe 302 999 400 046 65 402 86 688
Kapitał własny 562 119 539 120 121 332 116 824
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 535 374 511 796 115 559 110 903
Kapitał podstawowy (akcyjny) 14 795 14 795 3 193 3 206
Liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Rozwodniona liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 94,98 91,10 20,50 19,74
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 94,98 91,10 20,50 19,74

Pozycje od I do XIV zawierają odpowiednio dane za okres od 01-01-2021 do 30-09-2021 i od 01-01-2020 do 30-09- 2020.
Pozycje od XV do XXV prezentują stan na koniec okresu sprawozdawczego, czyli odpowiednio 30-09-2021 i 31-12- 2020.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Comp_Qsr3_2021.pdfSkonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-11-23Robert TomaszewskiPrezes Zarządu
2021-11-23Krzysztof MorawskiWiceprezes Zarządu
2021-11-23Andrzej WawerWiceprezes Zarządu
2021-11-23Jarosław WilkWiceprezes Zarządu


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk