• Odbierz prezent
COMP: raport finansowy (2021-08-31 17:55)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2021
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2021 obejmujące okresod 2021-01-01 do 2021-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSFF
w walucie
data przekazania: 2021-08-31
COMP SA
(pełna nazwa emitenta)
COMPInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-230Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Jutrzenki116
(ulica)(numer)
022 570 38 00022 662 63 71
(telefon)(fax)
info@comp.com.plwww.comp.com.pl
(e-mail)(www)
522-00-01-694012499190
(NIP)(REGON)
Misters Audytors Adviser sp. z o.o. ul. Wiśniowa 40 lok. 5, Warszawa (nr wpisu PIBR 3704)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2021półrocze /2020półrocze / 2021półrocze /2020
Przychody netto ze sprzedaży 416 894 252 886 91 681 56 940
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 47 339 7 208 10 411 1 623
Zysk (strata) brutto 43 157 2 508 9 491 565
Zysk (strata) netto 34 845 (910) 7 663 (205)
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 33 940 558 7 464 126
Całkowity dochód 34 701 (438) 7 631 (99)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 163 26 707 1 795 6 013
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (24 228) (13 272) (5 328) (2 988)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 233 (11 150) 711 (2 511)
Przepływy pieniężne netto, razem (12 832) 2 285 (2 822) 514
Średnia ważona liczba akcji 4 781 909 4 781 909 4 781 909 4 781 909
Rozwodniona średnia ważona liczba akcji 4 781 909 4 781 909 4 781 909 4 781 909
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR) 7,10 0,12 1,56 0,03
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 7,10 0,12 1,56 0,03
Aktywa razem 1 007 072 996 024 222 764 215 833
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 448 292 456 904 99 162 99 009
Zobowiązania długoterminowe 46 668 56 858 10 323 12 321
Zobowiązania krótkoterminowe 401 624 400 046 88 839 86 688
Kapitał własny 558 780 539 120 123 602 116 824
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 531 232 511 796 117 508 110 903
Kapitał podstawowy (akcyjny) 14 795 14 795 3 273 3 206
Liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Rozwodniona liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 94,42 91,10 20,89 19,74
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 94,42 91,10 20,89 19,74

W pozycjach I-XIV prezentowane są dane za okres od 01-01-2021 do 30-06-2021 i dane porównywalne za okres 01-01-2020 do 30-06-2020.

W pozycjach XV - XXV prezentowane są dane odpowiednio na dzień 30-06-2021 i 31-12-2020.

Wybrane jednostkowe dane finansowe znajdują się na str. 3-4 załączonego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Comp za I półrocze 2021r.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
Comp_Psr1_2021 final.pdfŚródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Comp za I
półrocze 2021 r.
Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SSF_GK COMP 30.06.2021.BES.pdfRaport z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Comp za I półrocze 2021 r.
Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SF_COMP 30.06.2021.BES.pdfRaport z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego
Comp S.A. za I półrocze 2021 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-08-31Robert TomaszewskiPrezes Zarządu
2021-08-31Krzysztof MorawskiWiceprezes Zarządu
2021-08-31Andrzej WawerWiceprezes Zarządu
2021-08-31Jarosław Wilk Wiceprezes Zarządu


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk