• Odbierz prezent
COMP: raport finansowy (2021-04-30 18:41)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR
w walucie
data przekazania: 2021-04-30
COMP SA
(pełna nazwa emitenta)
COMPInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-230Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Jutrzenki116
(ulica)(numer)
022 570 38 00022 662 63 71
(telefon)(fax)
info@comp.com.plwww.comp.com.pl
(e-mail)(www)
522-00-01-694012499190
(NIP)(REGON)
Misters Audytor Adviser sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wiśniowa 40/5; nr PIBR 3704
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Przychody netto ze sprzedaży 720 877 730 548 161 119 169 824
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 33 750 54 152 7 543 12 588
Zysk (strata) brutto 26 475 39 010 5 917 9 068
Zysk (strata) netto 13 264 18 132 2 965 4 215
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 15 216 18 585 3 401 4 320
Całkowity dochód 13 107 18 395 2 929 4 276
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 104 693 7 484 23 399 1 740
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (31 745) (23 077) (7 095)(5 364)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (79 392) 14 888 (17 744) 3 461
Przepływy pieniężne netto, razem (6 444) (705) (1 440) (164)
Średnia ważona liczba akcji 4 781 909 4 781 909 4 781 909 4 781 909
Rozwodniona liczba akcji 4 781 909 4 781 909 4 781 909 4 781 909
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR) 3,18 3,89 0,71 0,90
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 3,18 3,89 0,71 0,90
Aktywa razem 996 024 1 043 006 215 833 244 923
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 456 904 516 821 99 009 121 362
Zobowiązania długoterminowe 56 858 89 751 12 321 21 076
Zobowiązania krótkoterminowe 400 046 427 070 86 688 100 286
Kapitał własny 539 120 526 185 116 824 123 561
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 511 796 496 549 110 903 116 602
Kapitał podstawowy (akcyjny) 14 795 14 795 3 206 3 474
Liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Rozwodniona liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 91,10 88,91 19,74 20,88
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 91,10 88,91 19,74 20,88

Pozycje I-XIV zawierają dane odpowiednio za okres 01-01-2020 do 31-12-2020, i za okres od 01-01-2019 do 31-12-2019.
Pozycje XV - XXV prezentują stan na koniec okresu rozliczeniowego tj. odpowiednio na dzień 31-12-2020 i 31-12-2019.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
RS 2020 Grupa Comp S.A_.pdfRS-2020 - skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Comp za rok 2020
20 Sprawozdanie z badania SSF - COMP.BES.pdfSprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK
Comp za rok 2020
Oświadczenie_ład_korporacyjny_2020.pdfOświadczenie COMP S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2020 roku
Oświadczenie na temat informacji niefinansowych Grupy Comp 2020.pdfOświadczenie na temat informacji niefinansowych z działalności Grupy Kapitałowej Comp za 2020 r.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-30Robert TomaszewskiPrezes Zarządu
2021-04-30Krzysztof MorawskiWiceprezes Zarządu
2021-04-30Andrzej WawerWiceprezes Zarządu
2021-04-30Jarosław WilkWiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-30Bogumiła LewandowskaGłówna Księgowa


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk