• Odbierz prezent
COMP: raport finansowy (2021-04-30 18:40)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR
w walucie
data przekazania: 2021-04-30
COMP SA
(pełna nazwa emitenta)
COMPInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-230Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Jutrzenki116
(ulica)(numer)
022 570 38 00022 662 63 71
(telefon)(fax)
info@comp.com.plwww.comp.com.pl
(e-mail)(www)
522-00-01-694012499190
(NIP)(REGON)
Misters Audytor Adviser sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wiśniowa 40/5; nr PIBR 3704
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Przychody netto ze sprzedaży 411 127 520 069 91 888 120 896
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 28 427 33 063 6 354 7 686
Zysk (strata) brutto 27 830 23 279 6 220 5 411
Zysk (strata) netto 21 111 16 990 4 718 3 950
Całkowity dochód 21 111 16 990 4 718 3 950
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 24 066 42 044 5 379 9 774
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (16 706) (15 698) (3 734) (3 649)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (21 002) (9 968) (4 694) (2 317)
Przepływy pieniężne netto, razem (13 642) 16 378 (3 049) 3 807
Średnia ważona liczba akcji 4 781 909 4 781 909 4 781 909 4 781 909
Rozwodniona liczba akcji 4 781 909 4 781 909 4 781 909 4 781 909
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 4,41 3,55 0,99 0,83
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 4,41 3,55 0,99 0,83
Aktywa razem 757 921 801 545 164 237 188 222
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 276 324 341 059 59 878 80 089
Zobowiązania długoterminowe 19 463 49 034 4 218 11 514
Zobowiązania krótkoterminowe 256 861 292 025 55 660 68 575
Kapitał własny 481 597 460 486 104 359 108 133
Kapitał podstawowy (akcyjny) 14 795 14 795 3 206 3 474
Liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Rozwodniona liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 81,38 77,81 17,63 18,27
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 81,38 77,81 17,63 18,27

Pozycje I-XIII zawierają dane odpowiednio za okres 01-01-2020 do 31-12-2020, i za okres od 01-01-2019 do 31-12-2019.
Pozycje XIV - XXIII prezentują stan na koniec okresu rozliczeniowego tj. odpowiednio na dzień 31-12-2020 i 31-12-2019.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
R 2020 Comp S.A_.pdfR-2020 - sprawozdanie finansowe jednostkowe Comp SA
20 Sprawozdanie z badania SF - COMP.BES.pdfSprawozdanie z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Comp SA
za rok 2020
Oświadczenie_ład_korporacyjny_2020.pdfOświadczenie COMP S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2020 roku
Oświadczenie na temat informacji niefinansowych Comp SA 2020.pdfOświadczenie na temat informacji niefinansowych z działalności Spółki Comp S.A. za 2020 r.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-30Robert TomaszewskiPrezes Zarządu
2021-04-30Krzysztof MorawskiWiceprezes Zarządu
2021-04-30Andrzej WawerWiceprezes Zarządu
2021-04-30Jarosław WilkWiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-30Bogumiła LewandowskaGłówna księgowa


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk