• Odbierz prezent
COMARCH: raport finansowy (2021-03-01 17:35)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2020
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 4 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-12-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości
Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługUstawy o rachunkowości
w walucie
data przekazania: 2021-03-01
COMARCH SA
(pełna nazwa emitenta)
COMARCHInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
31-864Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jana Pawła II39A
(ulica)(numer)
012 646 10 00012 646 11 00
(telefon)(fax)
IR@comarch.plwww.comarch.pl
(e-mail)(www)
677-00-65-406350527377
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-12-314 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-314 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-12-314 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-31
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 536 4381 437 423343 399334 145
Zysk (strata) z działalności operacyjnej186 818143 38341 75533 331
Zysk (strata) przed opodatkowaniem160 320142 36935 83233 095
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej118 744104 84626 54024 373
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 293 299168 96465 55339 278
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-96 708-34 373-21 615-7 990
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-75 099-58 385-16 785-13 572
Przepływy pieniężne netto, razem121 49276 20627 15417 715
Liczba akcji (w szt.)8 133 3498 133 3498 133 3498 133 349
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na akcjonariuszy Spółki (w zł/EUR)14,6012,893,263,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na akcjonariuszy Spółki (w zł/EUR)14,6012,893,263,00
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów997 911951 698223 037221 233
Zysk (strata) z działalności operacyjnej79 73633 51917 8217 792
Zysk (strata) brutto113 68967 39725 41015 667
Zysk (strata) netto99 32057 62722 19813 396
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 100 97260 95822 56814 170
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-22 119-7 665-4 944-1 782
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-53 115-53 199-11 871-12 367
Przepływy pieniężne netto, razem25 738945 75322
Liczba akcji (w szt.) 8 133 349 8 133 349 8 133 349 8 133 349
Zysk (strata) zanualizowany na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)12,217,092,731,65
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na akcjonariuszy Spółki (w zł/EUR)12,217,092,731,65
KAPITAŁY31.12.202031.12.201931.12.202031.12.2019
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki (skonsolidowany) 1 078 685 952 123 233 745223 582
Kapitał własny (jednostki dominującej) 968 749 881 540 209 922207 007

Kursy euro użyte do przeliczania wybranych danych finansowych:

Średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres: 01.01-31.12.2020 r.: 4,4742

Średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres: 01.01-31.12.2019 r.: 4,3018

Wartość kapitału własnego została przeliczona na euro w oparciu o średni kurs NBP z ostatniego dnia okresu: 31.12.2020 r.: 4,6148

31.12.2019 r.: 4,2585

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
QSr 4 2020 jednostkowy.pdfQSr 4 2020 jednostkowy
QSr 4 2020 skonsolidowany.pdfQSr 4 2020 skonsolidowany

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-01Konrad TarańskiWiceprezes Zarządu
2021-03-01Maria SmolińskaProkurent


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk