• Odbierz prezent
COLUMBUS ENERGY S.A.: Zawarcie umowy nabycia przez spółkę wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej Columbus Energy, tj. Columbus SPV-2 sp. z o.o. projektu elektrowni fotowoltaicznej o potencjalnej mocy 0,858 MW (2021-02-27 09:54)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr46/2021
Data sporządzenia: 2021-02-27
Skrócona nazwa emitenta
COLUMBUS ENERGY S.A.
Temat
Zawarcie umowy nabycia przez spółkę wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej Columbus Energy, tj. Columbus SPV-2 sp. z o.o. projektu elektrowni fotowoltaicznej o potencjalnej mocy 0,858 MW
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Columbus) informuje, iż w dniu 26 lutego 2021 r. spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Columbus, tj. Columbus SPV-2 sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej: Columbus SPV-2) zawarła umowę (dalej: Umowa), której przedmiotem jest zakup projektu farmy fotowoltaicznej o potencjalnej mocy 0,858 MW z wygraną aukcją (dalej: Projekt).

Na mocy Umowy Sprzedający sprzedaje Columbus SPV-2 prawa do Projektu, a Columbus SPV-2 kupuje te prawa za cenę określoną w Umowie, nie odbiegającą zasadniczo od cen rynkowych w podobnych transakcjach (dalej: Cena Nabycia). Płatność w wysokości ok. 51% Ceny Nabycia (dalej: I Część Ceny Nabycia) powiększona o równowartość wniesionej przez Sprzedającego kaucji (o której mowa w art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii) winna być uiszczona w dniu zawarcia Umowy, a pozostała kwota w dniu skutecznego przeniesienia ze Sprzedającego na Columbus SPV-2 uprawnień wynikających z wygranej przez Projekt aukcji (nie wcześniej jednak niż po przeniesieniu na Columbus SPV-2 decyzji oraz umów niezbędnych do realizacji Projektu, wykazanych w Umowie).

Sprzedający zobowiązuje się względem Columbus SPV-2 w ramach ceny sprzedaży Projektu, m.in. do niezwłocznego, nie wcześniej niż po zapłacie przez Columbus SPV-2 I Części Ceny Nabycia, w nieprzekraczalnym terminie 6 miesięcy od dnia zapłaty I Części Ceny Nabycia do podjęcia wszelkich niezbędnych działań celem doprowadzenia do przeniesienia na Columbus SPV-2 praw, obowiązków, dokumentów związanych z realizacją Projektu oraz uprawnień wynikających z wygranej przez Projekt aukcji.

Columbus SPV-2 posiada uprawnienie do odstąpienia od Umowy w terminie 1 roku od dnia jej podpisania, w przypadku naruszeń postanowień Umowy przez Sprzedającego. Sprzedający ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 1 roku od dnia jej podpisania w przypadku niedotrzymania przez Columbus SPV-2 terminów płatności ceny za Projekt. Poza przypadkami wyraźnie wskazanymi w Umowie, każda ze Stron zrzeka się ustawowego prawa odstąpienia od Umowy.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)COLUMBUS ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
COLUMBUS ENERGY S.A.Media (med)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-358Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Jasnogórska9
(ulica)(numer)
+48 12 307 30 96+48 12 311 33 13
(telefon)(fax)
gielda@columbusenergy.pl www.columbusenergy.pl
(e-mail)(www)
9492163154241811803
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-27
Dawid Zieliński
Prezes Zarządu
2021-02-27Łukasz GórskiWiceprezes Zarządu
2021-02-27Janusz SternaWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk