• Odbierz prezent
COLUMBUS ENERGY S.A.: Zawarcie umów o współpracy w zakresie rozwijania projektów instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 2800 MW (2021-04-11 08:29)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr52/2021
Data sporządzenia: 2021-04-11
Skrócona nazwa emitenta
COLUMBUS ENERGY S.A.
Temat
Zawarcie umów o współpracy w zakresie rozwijania projektów instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 2800 MW
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Columbus) w nawiązaniu do raportu ESPI nr 45/2021 z dn. 25 lutego 2021 r., w którym poinformował o podpisaniu umowy opcji zakupu projektu farmy fotowoltaicznej oraz podpisaniu porozumienia dotyczącego możliwej współpracy w zakresie budowy i eksploatacji farm fotowoltaicznych informuje, iż w dniu 10 kwietnia 2021 r. zawarł z podmiotem prawa handlowego z siedzibą w Polsce (dalej: Partner) umowę współpracy w zakresie rozwijania projektów instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy około 2800 MW (dalej: Umowa).

Umowa dotyczy współpracy Stron w zakresie 3 grup projektów farm fotowoltaicznych (dalej: Projekty) na różnym stadium zaawansowania:
- grupa I obejmująca Projekty realizowane przez Partnera, w odniesieniu do których zostały wydane warunki przyłączenia lub złożone zostały opłacone wnioski o ich wydanie (dalej: Koszyk A),
- grupa II obejmująca Projekty będące na różnym etapie rozwoju, stanowiące w 100% własność Partnera (dalej: Koszyk B),
- grupa III obejmująca Projekty stanowiące Projekty na różnym etapie rozwoju, realizowane przez Partnera we współpracy z innymi podmiotami (dalej: Koszyk C).

Zgodnie z Umową, dla Projektów z Koszyków A i B Columbus odpowiedzialny będzie w zależności od stopnia zaawansowania danego projektu za weryfikację projektów i wsparcie merytoryczne w ich realizacji, przeprowadzenie badania prawnego, finansowe i technicznego dokumentacji danego projektu oraz sfinansowania opłaty za przyłączenie projektu do sieci elektroenergetycznej. Z kolei Partner odpowiedzialny będzie w zależności od stopnia zaawansowania projektu za zakładanie spółek celowych powołanych do realizacji Projektów (dalej: Spółki Celowe), pozyskiwanie praw do nieruchomości, pozyskiwanie i gromadzenie dokumentacji związanej z realizacją Projektu oraz uzyskanie wszelkich uzgodnień i decyzji niezbędnych do uzyskania dla Projektu ostatecznego i prawomocnego pozwolenia na budowę.

W przypadku chęci zakupu przez Columbus danego Projektu, Columbus udzieli Partnerowi pożyczki w celu sfinansowania opłaty za przyłączenie Projektu do sieci elektroenergetycznej (dalej: Opłata) – w przypadku, gdy warunki pożyczki będą odbiegały od warunków wskazanych w Umowie (w każdym wypadku uznanych za rynkowe), Partner może sfinansować Opłatę środkami pochodzącymi z innych źródeł.

Columbus posiada wyłączność na Projekty z Koszyka A i Koszyka B od momentu zawarcia Umowy, do momentu spełnienia warunków, które sprowadzają się do braku zainteresowania przez Columbus danym Projektem (dalej: Wyłączność). Ceny zakupów Projektów z Koszyków A i B ustalone zostały na zasadach rynkowych.

Z kolei w odniesieniu do Projektów z Koszyka C, Partner dołoży starań aby w porozumieniu i we współpracy z podmiotami, z którymi współrealizuje Projekty z Koszyka C, przedstawić Columbus w okresie obowiązywania Umowy na zasadzie pierwszeństwa, oferty nabycia praw do Projektów z Koszyka C. Partner w terminie 30 dni od daty zawarcia Umowy złoży Columbus oświadczenie wskazujące, które Projekty z Koszyka C współrealizowane przez Partnera z innymi podmiotami będą realizowane zgodnie z postanowieniami Umowy dotyczącymi Projektów z Koszyka B, w tym dotyczącymi Wyłączności Columbus.

Umowa obowiązuje przez okres trzech lat od jej zawarcia. Po upływie okresu obowiązywania Umowy Strony w dobrej wierze przystąpią do renegocjacji warunków dotyczących dalszej współpracy Stron. Żadna ze Stron nie może niniejszej Umowy wypowiedzieć w okresie jej obowiązywania. W przypadku naruszenia lub niewykonania przez Partnera postanowień dotyczących wyłączności Columbus na zakup Projektów z Koszyka B, Partner zobowiązuje się pokryć Columbus w całości poniesione szkody, wynikające z takiego naruszenia lub niewykonania. W pozostałym zakresie Strony nie ponoszą odpowiedzialności odszkodowawczej za naruszenie postanowień Umowy, chyba że naruszenie było umyślne.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)COLUMBUS ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
COLUMBUS ENERGY S.A.Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-358Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Jasnogórska9
(ulica)(numer)
+48 12 307 30 96+48 12 311 33 13
(telefon)(fax)
gielda@columbusenergy.plwww.columbusenergy.pl
(e-mail)(www)
9492163154241811803
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-11Dawid ZielińskiPrezes Zarządu
2021-04-11Łukasz GórskiWiceprezes Zarządu
2021-04-11Janusz SternaWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk