• Odbierz prezent
COLUMBUS ENERGY S.A.: Zawarcie umów nabycia przez spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Columbus Energy, tj. Columbus SPV-1 sp. z o.o. oraz Columbus SPV-2 sp. z o.o. 13 projektów farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 14 MW (2021-02-25 14:06)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr44/2021
Data sporządzenia: 2021-02-25
Skrócona nazwa emitenta
COLUMBUS ENERGY S.A.
Temat
Zawarcie umów nabycia przez spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Columbus Energy, tj. Columbus SPV-1 sp. z o.o. oraz Columbus SPV-2 sp. z o.o. 13 projektów farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 14 MW
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Columbus) informuje, iż w dniu 24 lutego 2021 r. spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Columbus Energy, tj. Columbus SPV-1 sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej: Columbus SPV-1) oraz Columbus SPV-2 sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej: Columbus SPV-2; łącznie zwane Columbus SPV) zawarły umowy (dalej: Umowy), których przedmiotem jest zakup łącznie 13 projektów farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 14 MW (dalej: Projekty), z tego 5 MW z wygraną aukcją 2020.

Na podstawie Umów, w terminie 3-6 miesięcy od dnia zawarcia Umów (w zależności od Projektu), po uprzednim spełnieniu warunków określonych w Umowach w tym złożenia Oświadczenia Sprzedającego (zdefiniowanego poniżej) oraz skutecznego przeniesienia na Columbus SPV wszelkich praw do Projektów, w tym praw do dokumentów formalno-prawnych związanych z realizacją Projektów (dalej: Warunki), Sprzedawca przeniesie na Columbus SPV własność Projektów, za łączną kwotę zawierającą się w przedziale 4-7 mln zł (dalej: Cena Nabycia), powiększoną o kwotę stanowiącą równowartość zaliczek uiszczonych przez Sprzedającego na rzecz zakładu energetycznego na poczet opłaty przyłączeniowej (dalej: Zaliczka) oraz kwotę stanowiącą równowartość kaucji wpłaconej przez Sprzedającego na rzecz Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: Kaucja).

Cena Nabycia w wysokości 60% (dalej: I Część Ceny Nabycia) ceny za każdy z Projektów powinna być uiszczona na rzecz Sprzedającego w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umów, nie wcześniej jednak niż po doręczeniu przez Zbywcę oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5) Kodeksu postępowania cywilnego (dalej: Oświadczenie Sprzedającego) co do obowiązku zwrotu I Części Ceny Nabycia (w tym zwrotu kwot Zaliczki i Kaucji) na rzecz Columbus SPV w przypadku złożenia przez Columbus SPV oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Kwota odpowiadająca 40% Ceny Nabycia winna zostać przekazana na rzecz Sprzedającego w terminie 7 dni roboczych od spełnienia ostatniego z Warunków.

Columbus SPV posiada uprawnienie do odstąpienia od każdej z Umów w terminie 1 roku od dnia podpisania, w przypadku naruszeń postanowień Umów przez Sprzedającego. Sprzedający ma prawo do odstąpienia od Umów w przypadku niedotrzymania przez Columbus SPV terminu płatności I Części Ceny Nabycia. Poza przypadkami wyraźnie wskazanymi w niniejszej Umowach, każda ze Stron zrzeka się ustawowego prawa odstąpienia od Umów.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)COLUMBUS ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
COLUMBUS ENERGY S.A.Media (med)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-358Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Jasnogórska9
(ulica)(numer)
+48 12 307 30 96+48 12 311 33 13
(telefon)(fax)
gielda@columbusenergy.pl www.columbusenergy.pl
(e-mail)(www)
9492163154241811803
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-25
Dawid Zieliński
Prezes Zarządu
2021-02-25Łukasz GórskiWiceprezes Zarządu
2021-02-25Janusz SternaWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk