• Odbierz prezent
COLUMBUS ENERGY S.A.: Zawarcie umów nabycia przez spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Columbus Energy, tj. Columbus JV-9 sp. z o.o. w organizacji oraz Columbus JV-10 sp. z o.o. w organizacji 17 projektów farm fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 19
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr85/2021
Data sporządzenia: 2021-07-27
Skrócona nazwa emitenta
COLUMBUS ENERGY S.A.
Temat
Zawarcie umów nabycia przez spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Columbus Energy, tj. Columbus JV-9 sp. z o.o. w organizacji oraz Columbus JV-10 sp. z o.o. w organizacji 17 projektów farm fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 19 MW
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Columbus) informuje, iż w dniu 27 lipca 2021 r. spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Columbus, tj. Columbus JV-9 sp. z o.o. w organizacji oraz Columbus JV-10 sp. z o.o. w organizacji (łącznie zwane: Columbus JV) zawarły umowy (dalej: Umowy), których przedmiotem jest zakup łącznie 17 projektów farm fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 19 MW (dalej: Projekty), przy czym 2 projekty o łącznej mocy ok. 2.929 MW z wygraną aukcją URE 2021.

Na podstawie Umów, w terminie 4 miesięcy od dnia zawarcia Umów, po uprzednim spełnieniu warunków określonych w Umowach, w tym złożenia Oświadczenia Sprzedającego (zdefiniowanego poniżej) (dalej: Warunki), Sprzedający przeniesie na Columbus JV własność Projektów, za cenę odpowiadającą cenie rynkowej za każdy z Projektów (dalej: Cena Nabycia), powiększoną o kwotę stanowiącą równowartość zaliczek uiszczonych przez Sprzedającego na rzecz zakładu energetycznego na poczet opłaty przyłączeniowej (dalej: Zaliczka) oraz (w przypadku Projektów posiadających wygraną aukcję URE) kwotę stanowiącą równowartość kaucji wpłaconej przez Sprzedającego na rzecz Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: Kaucja).

Część Ceny Nabycia w wysokości 80% (dalej: I Część Ceny Nabycia) ceny za każdy z Projektów powinna być uiszczona na rzecz Sprzedającego w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umów, nie wcześniej jednak niż po doręczeniu przez Sprzedającego oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5) Kodeksu postępowania cywilnego (dalej: Oświadczenie Sprzedającego) co do obowiązku zwrotu I Części Ceny Nabycia (w tym zwrotu kwot Zaliczki i ew. Kaucji) na rzecz Columbus JV w przypadku złożenia przez Columbus JV oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Kwota odpowiadająca 20% Ceny Nabycia winna zostać przekazana na rzecz Sprzedającego w terminie 7 dni roboczych od spełnienia ostatniego z Warunków.

Columbus JV posiada uprawnienie do odstąpienia od każdej z Umów w terminie 1 roku od dnia podpisania, w przypadku naruszeń postanowień Umów przez Sprzedającego. Sprzedający ma prawo do odstąpienia od Umów w przypadku niedotrzymania przez Columbus JV terminu płatności I Części Ceny Nabycia lub kwot Zaliczek bądź Kaucji. Poza przypadkami wyraźnie wskazanymi w niniejszej Umowach, każda ze Stron zrzeka się ustawowego prawa odstąpienia od Umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

COLUMBUS ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
COLUMBUS ENERGY S.A.Media (med)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-234Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kuźnicy Kołłątajowskiej13
(ulica)(numer)
+48 12 311 33 13+48 12 311 33 13
(telefon)(fax)
columbuscapitalsa@gmail.comwww.columbuscapital.pl
(e-mail)(www)
9492163154241811803
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-07-27Dawid ZielińskiPrezes Zarządu
2021-07-27Janusz SternaWizeprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk