• Odbierz prezent
COLUMBUS ENERGY S.A.: Dookreślenie wysokości kapitału zakładowego (2021-02-16 22:13)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr43/2021
Data sporządzenia:2021-02-16
Skrócona nazwa emitenta
COLUMBUS ENERGY S.A.
Temat
Dookreślenie wysokości kapitału zakładowego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR w zw. z § 3 ust. 1 pkt 4) i §4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 18/2021 z dnia 10 lutego 2021 r. i 19/2021 z dnia 10 lutego 2021 r., informuje, że w dniu 16 lutego 2021 r. złożył w trybie art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych oświadczenie, że w wyniku emisji akcji serii B, akcji serii C i akcji serii D Spółki objęto łącznie 18.793.773 (osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt trzy) akcje Spółki o łącznej wartości nominalnej 35.520.230,97 zł (trzydzieści pięć milionów pięćset dwadzieścia tysięcy dwieście trzydzieści złotych i dziewięćdziesiąt siedem groszy), a ponadto dookreślił wysokość kapitału zakładowego w Statucie Spółki wskazując, że wynosi ona 112.027.198,50 zł (sto dwanaście milionów dwadzieścia siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 59.273.650 (pięćdziesiąt dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt) akcji Spółki o wartości nominalnej 1,89 zł (jeden złoty i osiemdziesiąt dziewięć groszy) każda.

Wskutek powyższego §6 ust. 1 Statutu Spółki zostało nadane następujące brzmienie:

㤠6
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 112.027.198,50 zł (sto dwanaście milionów dwadzieścia siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt groszy) oraz dzieli się na następujące akcje o wartości nominalnej 1,89 zł (jeden złoty i osiemdziesiąt dziewięć groszy) każda:
1) 40.479.877 (czterdzieści milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) akcji serii A1 zwykłych na okaziciela o numerach od A1 00.000.001 do A1 40.479.877;
2) 3.997.356 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B;
3) 10.989.010 (dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C;
4) 3.807.407 (trzy miliony osiemset siedem tysięcy czterysta siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D.”.

W związku ze złożeniem Oświadczenia, w załączeniu Zarząd Spółki przekazuje informację o dotychczas obowiązujących oraz dokonanych zmianach w Statucie Spółki.

Zgodnie z art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, zmiany Statutu Spółki wejdą w życie z dniem wpisania ich do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, o czym Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Jednocześnie Zarząd, działając na podstawie art. 441 § 2 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych, w dniu 16 lutego 2021 r. oświadczył, że kapitał zakładowy został pokryty w wysokości 35.520.230,97 zł (trzydzieści pięć milionów pięćset dwadzieścia tysięcy dwieście trzydzieści złotych i dziewięćdziesiąt siedem groszy), poprzez objęcie 18.793.773 (osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt trzy) akcji Spółki, a wymagane wkłady pieniężne na te akcje zostały wniesione zgodnie z prawem - w całości.
W związku z powyższym, Zarząd Emitenta poweźmie kroki w celu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w KRS, a w dalszej kolejności także wprowadzenia akcji serii B, akcji serii C i akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect.
Załączniki
PlikOpis
CLC - Zmiany Statutu.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

COLUMBUS ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
COLUMBUS ENERGY S.A.Media (med)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-358Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Jasnogórska9
(ulica)(numer)
+48 12 307 30 96+48 12 311 33 13
(telefon)(fax)
gielda@columbusenergy.pl www.columbusenergy.pl
(e-mail)(www)
9492163154241811803
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-16Dawid ZielińskiPrezes Zarządu
2021-02-16Łukasz GórskiWiceprezes Zarządu
2021-02-16Janusz SternaWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk