• Odbierz prezent
COGNOR HOLDING S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie o zmianie udziału w kapitale Emitenta (2021-04-01 20:45)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr22/2021
Data sporządzenia: 2021-04-01
Skrócona nazwa emitenta
COGNOR HOLDING S.A.
Temat
Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie o zmianie udziału w kapitale Emitenta
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
COGNOR HOLDING S.A. [Emitent] informuje, iż w dniu 1 marca 2021 roku otrzymał od pełnomocnika Prezesa Zarządu Pana Przemysława Sztuczkowskiego zawiadomienie o zmianie udziału w kapitale zakładowym Emitenta o następującej treści:

„Działając w imieniu Pana Przemysława Sztuczkowskiego (dalej „Mandant”), stosownie do treści przepisu art. 69 Ustawy ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1639 t.j., dalej „Ustawa”) zawiadamiam, że w związku z realizacją postanowień Umowy w Sprawie Sprzedaży Warrantów Emitowanych Przez Cognor Holding S.A. oraz Opcji Kupna Akcji i Warrantów zawartej w dniu 18 listopada 2013 roku pomiędzy Cognor International Finance Plc (dalej: „CIF”) a PS Holdco Spółka z o.o. z siedzibą w Poraju (spółka zależna od Pana Przemysława Sztuczkowskiego), spółka PS Holdco Spółka z o.o. zbyła w dniu 30 marca 2021 roku na rzecz osób trzecich łącznie 4 678 345 akcji Cognor Holding SA. Transakcja miała na celu umożliwienie dostarczenia przez CIF akcji spółki Cognor Holding SA posiadaczom dłużnych papierów wartościowych wyemitowanych przez Cognor International Finance Plc (ang. Exchangeable Notes, dalej „Obligacje”), którzy nie dokonali zgłoszeń do dnia Przymusowej Konwersji Obligacji tj. do dnia 31 grudnia 2020 roku.
Mając powyższe na względzie uległ zmianie udział PS HOLDCO Spółka z o.o. z siedzibą
w Poraju w kapitale zakładowym COGNOR HOLDING SA z siedzibą w Poraju (dalej „Emitent”).

Przed zbyciem akcji Mandant za pośrednictwem podmiotu zależnego PS HOLDCO, posiadał 118 428 328 szt. akcji Emitenta co stanowiło 69,81% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, posiadane akcje uprawniały do 118 428 328 głosów na walnym zgromadzeniu co stanowiło 69,81% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu.
Po zbyciu akcji, Mandant za pośrednictwem PS Holdco posiada 113 749 983 szt. akcji COGNOR HOLDING SA co stanowi 67,06% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, posiadane akcje uprawniają do głosów 113 749 983 na walnym zgromadzeniu co stanowi 67,06% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.
Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c.
Jedynym podmiotem zależnym od Pana Przemysława Sztuczkowskiego posiadającym akcje Emitenta jest PS HOLDCO Spółka z o.o. z siedzibą w Poraju.

Z poważaniem
Dariusz Brodecki
radca prawny”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

COGNOR HOLDING S.A.
(pełna nazwa emitenta)
COGNOR HOLDING S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
42-360Poraj
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Zielona26
(ulica)(numer)
34 316 01 1034 316 01 11
(telefon)(fax)
cognor@cognor.euwww.cognor.pl
(e-mail)(www)
584-030-43-83190028940
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-01Przemysław GrzesiakWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk