• Odbierz prezent
COGNOR HOLDING S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie o zmianie udziału w kapitale Emitenta (2021-03-10 20:52)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr16/2021
Data sporządzenia: 2021-03-10
Skrócona nazwa emitenta
COGNOR HOLDING S.A.
Temat
Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie o zmianie udziału w kapitale Emitenta
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
COGNOR HOLDING S.A. [Emitent] informuje, iż w dniu 10 marca 2021 roku otrzymał od pełnomocnika Prezesa Zarządu Pana Przemysława Sztuczkowskiego zawiadomienie o zmianie udziału w kapitale zakładowym Emitenta o następującej treści:

„Działając w imieniu Pana Przemysława Sztuczkowskiego (dalej „Mandant”), stosownie do treści przepisu art. 69 Ustawy ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1639 t.j., dalej „Ustawa”) zawiadamiam, że w związku z nabyciem przez PS Holdco Spółka z o.o. z siedzibą w Poraju akcji Cognor Holding SA uległ zmianie udział PS HOLDCO Spółka z o.o. z siedzibą w Poraju (spółki zależnej do Mandanta, dalej „PS Holdco”) w kapitale zakładowym COGNOR HOLDING SA z siedzibą w Poraju (dalej „Emitent”).
Mandant za pośrednictwem PS Holdco nabył w dniu 4 marca 2021 roku 4 671 271 szt. akcji (rozliczenie transakcji nastąpiło w dniu 10 marca 2021 roku) oraz w dniu 5 marca 2021 roku 1 000 szt. akcji spółki Cognor Holding SA.
Przed nabyciem akcji Mandant za pośrednictwem podmiotu zależnego PS HOLDCO, posiadał 113 179 443 szt. akcje Emitenta co stanowiło 66,73% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, posiadane akcje uprawniały do 113 179 443 głosów na walnym zgromadzeniu co stanowiło 66,73% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu.
Po nabyciu akcji, Mandant za pośrednictwem PS Holdco posiada 117 851 714 szt. akcji COGNOR HOLDING SA co stanowi 69,47% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, posiadane akcje uprawniają do głosów 117 851 714 na walnym zgromadzeniu co stanowi 69,47% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.
Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c.
Jedynym podmiotem zależnym od Pana Przemysława Sztuczkowskiego posiadającym akcje Emitenta jest PS HOLDCO Spółka z o.o. z siedzibą w Poraju.
Z poważaniem
Dariusz Brodecki
Radca prawny”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

COGNOR HOLDING S.A.
(pełna nazwa emitenta)
COGNOR HOLDING S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
42-360Poraj
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Zielona26
(ulica)(numer)
34 316 01 1034 316 01 11
(telefon)(fax)
cognor@cognor.euwww.cognor.pl
(e-mail)(www)
584-030-43-83190028940
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-10Przemysław GrzesiakWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk