• Odbierz prezent
COGNOR HOLDING S.A.: raport finansowy (2021-03-01 23:38)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2021-03-01
COGNOR HOLDING S.A.
(pełna nazwa emitenta)
COGNOR HOLDING S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
42-360Poraj
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Zielona26
(ulica)(numer)
34 316 01 1034 316 01 11
(telefon)(fax)
cognor@cognor.euwww.cognor.pl
(e-mail)(www)
584-030-43-83190028940
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020Dane porównawcze*2020Dane porównawcze*
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 733 2211 901 604387 381442 048
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej66 52754 59214 86912 691
III. Zysk (strata) brutto32 27022 3337 2125 192
IV. Zysk (strata) netto32 67519 1107 3034 442
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej206 089144 42046 06233 572
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-57 110-50 932-12 764-11 840
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-127 380-90 991-28 470-21 152
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem21 5992 4974 827580
IX. Aktywa, razem1 031 1991 051 731223 455246 972
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania724 185774 540156 927181 881
XI. Zobowiązania długoterminowe244 437279 91652 96865 731
XII. Zobowiązania krótkoterminowe479 748494 624103 959116 150
XIII. Kapitał własny307 014277 19166 52865 091
XIV. Kapitał zakładowy185 911185 91140 28643 656
XV. Liczba akcji (w tys.)123 940123 940
XVI. (Strata)/zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)0,26**0,16**0,060,04
XVII. Rozwodniona (strata) zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)0,19***0,12***0,040,03
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO)2,482,240,540,53
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO)1,79***1,67***0,390,39
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO)0,000,280,000,07

*Dane dla pozycji dotyczących sprawozadnia z sytuacji finansowej prezentowane są na dzień 31 grudnia natomiast dla pozycji dotyczących sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia

** liczba akcji użyta do wyliczenia zysku na jedną akcję wynosiła 123 940 tys. sztuk na 31 grudnia 2020 oraz 122 236 tys. sztuk na 31 grudnia 2019

*** liczba akcji użyta do wyliczenia rozwodnionej wartości księgowej oraz rozwodnionej zysku/straty na jedną akcję wynosiła 171 649 tys. sztuk na 31 grudnia 2020 oraz 165 861 tys. sztuk na 31 grudnia 2019 (podstawowa liczba akcji zwykłych oraz liczba potencjalnych akcji zwykłych, które byłyby wydane z tytułu konwersji nominału obligacji zamiennych na akcje oraz odsetek przypadających za okres styczeń - grudzień 2020 lub 2019).

Wybrane dane finansowe przeliczono na walutę EURO w następujący sposób:

Pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono na EURO wg średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na 31.12.2020 r. 4,6148 zł/EURO oraz dla danych porównawczych na 31.12.2019 r. 4,2585 zł/EURO.

Poszczególne pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych przeliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień kalendarzowy poszczególnych miesięcy, który wyniósł odpowiednio 4,4742 zł/EURO (rok 2020), 4,3018 zł/EURO (rok 2019).

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Cognor SSF 2018-2020.PDFCognor Holding - sprawozdanie skonsolidowane 2020
Cognor Grupa - skon i jedn - Sprawozdanie Zarzadu 2020.pdfCognor Holding - sprawozdanie zarządu 2020
Oświadczenie Zarządu_skonsolidowane 2020.pdfCognor Holding - oświadczenie zarządu
Cognor Holding S.A. - list prezesa zarządu 2020.pdfCognor Holding - list prezesa zarządu
Oświadczenie Rady Nadzorczej_COGH 2020.pdfCognor Holding - oświadczenie RN
SzB - COGNOR HOLDING skonsolidowane 2020.pdfCognor Holding - opinia audytora skonsolidowane 2020

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-01Przemysław SztuczkowskiPrezes Zarządu
2021-03-01Przemysław GrzesiakWiceprezes Zarządu
2021-03-01Krzysztof ZołaCzłonek Zarządu
2021-03-01Dominik BarszczCzłonek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-01Dominik BarszczCzłonek Zarządu, Główny Księgowy


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk