• Odbierz prezent
COGNOR HOLDING S.A.: raport finansowy (2021-03-01 23:13)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2021-03-01
COGNOR HOLDING S.A.
(pełna nazwa emitenta)
COGNOR HOLDING S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
42-360Poraj
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Zielona26
(ulica)(numer)
34 316 01 1034 316 01 11
(telefon)(fax)
cognor@cognor.euwww.cognor.pl
(e-mail)(www)
584-030-43-83190028940
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020Dane porównawcze*2020Dane porównawcze*
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów10 1927 9232 2781 842
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej21 94714 5174 9053 375
III. Zysk (strata) brutto20 23514 9294 5233 470
IV. Zysk (strata) netto za rok obrotowy23 83014 3385 3263 333
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej3 59311480327
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej29 919-506 687-12
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-33 385-21-7 462-5
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem127432810
IX. Aktywa, razem474 720481 746102 869113 126
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania23 76256 9085 14913 363
XI. Zobowiązania długoterminowe20 66818 6824 4794 387
XII. Zobowiązania krótkoterminowe3 09438 2266708 976
XIII. Kapitał własny450 958427 12897 720100 300
XIV. Kapitał zakładowy185 911185 91140 28643 656
XV. Liczba akcji (w tys. szt.)123 940123 940
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)0,19**0,12**0,040,03
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)0,14***0,09***0,030,02
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO)3,643,450,790,81
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO)2,63***2,58***0,570,61
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO)0,000,2800,07

*Dane dla pozycji dotyczących sprawozadnia z sytuacji finansowej prezentowane są na dzień 31 grudnia natomiast dla pozycji dotyczących sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia

** liczba akcji użyta do wyliczenia zysku na jedną akcję wynosiła 123 940 tys. sztuk na 31 grudnia 2020 oraz 122 236 tys. sztuk na 31 grudnia 2019

*** liczba akcji użyta do wyliczenia rozwodnionej wartości księgowej oraz rozwodnionej zysku/straty na jedną akcję wynosiła 171 649 tys. sztuk na 31 grudnia 2020 oraz 165 861 tys. sztuk na 31 grudnia 2019 (podstawowa liczba akcji zwykłych oraz liczba potencjalnych akcji zwykłych, które byłyby wydane z tytułu konwersji nominału obligacji zamiennych na akcje oraz odsetek przypadających za okres styczeń - grudzień 2020 lub 2019).

Wybrane dane finansowe przeliczono na walutę EURO w następujący sposób:

Pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono na EURO wg średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na 31.12.2020 r. 4,6148 zł/EURO oraz dla danych porównawczych na 31.12.2019 r. 4,2585 zł/EURO.

Poszczególne pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych przeliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień kalendarzowy poszczególnych miesięcy, który wyniósł odpowiednio 4,4742 zł/EURO (rok 2020), 4,3018 zł/EURO (rok 2019).

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Cognor Holding JSF 31-12-2020 PL.PDFCognor Holding - sprawozdanie jednostkowe 2020
Cognor Grupa - skon i jedn - Sprawozdanie Zarzadu 2020.pdfCognor Holding - sprawozdanie zarządu 2020
Oświadczenie Zarządu_jednostkowe 2020.pdfCognor Holding - oświadczenie zarządu 2020
Cognor Holding S.A. - list prezesa zarządu 2020.pdfCognor Holding - list prezesa zarządu
Oświadczenie Rady Nadzorczej_COGH 2020.pdfCognor Holding - oświadczenie RN
SzB - COGNOR HOLDING jednostkowe 2020.pdfCognor Holding - opinia audytora jednostkowe 2020

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-01Przemysław SztuczkowskiPrezes Zarządu
2021-03-01Przemysław GrzesiakWiceprezes Zarządu
2021-03-01Krzysztof ZołaCzłonek Zarządu
2021-03-01Dominik BarszczCzłonek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-01Dominik BarszczCzłonek Zarządu, Główny Księgowy


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk