• Odbierz prezent
CNT S.A.: Zawiadomienie przez Akcjonariuszy o zwiększeniu ogólnej liczby akcji i głosów w Spółce. (2021-03-12 16:58)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021
Data sporządzenia: 2021-03-12
Skrócona nazwa emitenta
CNT S.A.
Temat
Zawiadomienie przez Akcjonariuszy o zwiększeniu ogólnej liczby akcji i głosów w Spółce.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu („Emitent”, „Spółka”) informuje, że Emitent otrzymał w dniu dzisiejszym tj. 12 marca 2021 roku od FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 „Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych” z dnia 29 lipca 2005 roku, Dz. U. nr 184 poz. 1539 („Ustawa”), iż w wyniku transakcji nabycia przez FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 7.169 sztuk akcji Spółki, dokonanych w dniach 9-11 marca 2021 roku, łączna ogólna liczba akcji i głosów Spółki reprezentowanych przez FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz podmioty działające w porozumieniu, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, tj. Multico Sp. z o.o., Energopol Warszawa S.A., Energopol Trade S.A. oraz Wartico Invest sp. z o.o. przekroczyła 75% ogólnej liczby akcji i głosów w Spółce, o poniższej treści:

„Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 „Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych" z dnia 29 lipca 2005 roku, Dz. U. nr 184 poz. 1539 („Ustawa"), informuję, że w wyniku transakcji nabycia przez FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 7.196 sztuk akcji Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. („Spółka"), dokonanych w dniach 9-11 marca 2021 r., łączna ogólna liczba akcji i głosów Spółki reprezentowanych przez FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz podmioty działające w porozumieniu, o którym mowa w art. 87 ust 1 pkt 5 Ustawy tj. Zbigniewa Jakubasa wraz z podmiotami zależnymi w rozumieniu Ustawy tj. Multico Sp. z o.o., Energopol Warszawa S.A., Energopol Trade S.A. oraz Wartico Invest Sp. z o.o., przekroczyła 75 % ogólnej liczby akcji i głosów w Spółce.

Na dzień dzisiejszy, FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiada 4.061.662 sztuki akcji dających prawo do 4.061.662 głosów, co stanowi 54,89 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki i tyle samo głosów natomiast FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz podmioty działające w porozumieniu, o którym mowa w art. 87 ust 1 pkt 5 Ustawy tj. Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi w rozumieniu Ustawy tj. Multico Sp. z o.o., Energopol Warszawa S.A., Energopol Trade S.A. oraz Wartico Invest Sp. z o.o., posiadają łącznie 5.560.176 sztuk akcji dających prawo do 5.560.176 głosów, co stanowi 75,14 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. i tyle samo głosów.

Przed powyższymi zmianami, według ostatniego zawiadomienia o zmianie ilości posiadanych akcji, FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiadał 4.039.393 sztuk akcji dających prawo do 4.039.393 głosów, co stanowiło 54,59 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki i tyle samo głosów natomiast FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz podmioty działające w porozumieniu, o którym mowa w art. 87 ust 1 pkt 5 Ustawy tj. Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi w rozumieniu Ustawy tj. Multico Sp. z o.o., Energopol Warszawa S.A., Energopol Trade S.A. oraz Wartico Invest Sp. z o.o. posiadali łącznie 5.537.907 sztuk akcji, stanowiących 74,84 % udziału w kapitale zakładowym Spółki. Posiadane akcje uprawniały łącznie do wykonywania 5.537.907 głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowiły 74,84 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oświadcza, iż nie istnieją podmioty zależne od niego w rozumieniu Ustawy. Podmiotami zależnymi od Zbigniewa Jakubasa, będącymi równocześnie akcjonariuszami Spółki są: Multico Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Energopol - Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, Energopol - Trade S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Wartico Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A.
(pełna nazwa emitenta)
CNT S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-200Sosnowiec
(kod pocztowy)(miejscowość)
Partyzantów11
(ulica)(numer)
032 294 40 11032 263 39 07
(telefon)(fax)
sekretariat@cntsa.plwww.cntsa.pl
(e-mail)(www)
644-001-18-38271122279
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-12Jacek TaźbirekPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk