• Odbierz prezent
CNT S.A.: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce. (2021-11-09 16:47)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr38/2021
Data sporządzenia: 2021-11-09
Skrócona nazwa emitenta
CNT S.A.
Temat
Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Spółka Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu („Emitent”, „Spółka”) informuje, że otrzymała w dniu dzisiejszym tj. 09 listopada 2021 roku od FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 „Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych” z dnia 29 lipca 2005 roku, Dz. U. nr 184 poz. 1539 („Ustawa”), iż w wyniku powzięcia informacji o połączeniu spółki Multico spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze spółką Energopol - Warszawa S.A. poprzez przejęcie całego majątku tej ostatniej spółki przez Multico spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w myśl art. 492 §1 pkt 1 w zw. z art. 515 §1 Kodeksu spółek handlowych, spółka Multico spółka z ograniczona odpowiedzialnością przekroczyła próg 10% ogólnej liczby głosów w Spółce, o poniższej treści:

„Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy. „Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych" z dnia 29 lipca 2005 roku, Dz. U. nr 184 poz. 1539 („Ustawa"), jako podmiot wskazany przez strony porozumienia o którym mowa w art. 87 ust 1 pkt 5 Ustawy tj. Zbigniewa Jakubasa wraz z podmiotami zależnymi w rozumieniu Ustawy tj. Multico Sp. z o.o., Energopol Trade S.A. w likwidacji oraz Wartico Invest Sp. z o.o. za podmiot odpowiedzialny za wykonywanie obowiązków informacyjnych wynikających z Ustawy, informuję, że w wyniku powzięcia informacji o połączeniu spółki Multico spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze spółką Energopol- Warszawa S.A. poprzez przejęcie całego majątku tej ostatniej spółki przez Multico spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w myśl art. 492 §1 pkt 1 w zw. z art. 515 §1 Kodeksu spółek handlowych, spółka Multico spółka z ograniczona odpowiedzialnością przekroczyła próg 10% ogólnej liczby głosów w spółce Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. („Spółka").

Na dzień złożenia niniejszego zawiadomienia Multico Sp. z o.o. posiada 795.977 sztuk akcji dających prawo do 795.977 głosów, co stanowi 10,76 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki, a łączna ogólna liczba głosów Spółki reprezentowanych przez FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych oraz podmioty działające w porozumieniu, o którym mowa w art. 87 ust 1 pkt 5 Ustawy tj. Zbigniewa Jakubasa wraz z podmiotami zależnymi w rozumieniu Ustawy tj. Multico Sp. z o.o., Energopol Trade S.A. w likwidacji oraz Wartico Invest Sp. z o.o., wynosi 5.678.056 sztuk akcji dających prawo do 5.678.056 głosów, co stanowi 76,73 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Centrum Nowoczesnych Technologii SA i tyle samo głosów.

Przed powyższą zmianą Multico Sp. z o.o. posiadała 398.721 sztuk akcji dających prawo do 398.721 głosów, co stanowiło 5,39 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki, Energopol Warszawa S.A. posiadała 397.256 sztuk akcji dających prawo do 397.256 głosów, co stanowiło 5,37 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki. FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych oraz podmioty działające w porozumieniu, o którym mowa w art. 87 ust 1 pkt 5 Ustawy tj. Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi w wraz rozumieniu Ustawy tj. Multico Sp. z o.o., Energopol- Warszawa S.A. Energopol Trade S.A. w likwidacji oraz Wartico Invest Sp. z o.o. posiadali łącznie 5.678.056 sztuk akcji, stanowiących 76,73 % udziału w kapitale zakładowym Spółki. Posiadane akcje uprawniały łącznie do wykonywania 5.678.056 głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowiły 76,73 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych oświadcza, iż nie istnieją podmioty zależne od niego w rozumieniu Ustawy. Podmiotami zależnymi od Zbigniewa Jakubasa, będącymi równocześnie akcjonariuszami Spółki są Multico Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Energopol - Trade S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie oraz Wartico Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A.
(pełna nazwa emitenta)
CNT S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-200Sosnowiec
(kod pocztowy)(miejscowość)
Partyzantów11
(ulica)(numer)
032 294 40 11032 263 39 07
(telefon)(fax)
sekretariat@cntsa.plwww.cntsa.pl
(e-mail)(www)
644-001-18-38271122279
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-11-09Jacek TaźbirekPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk