• Odbierz prezent
CNT S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. w dniu 14 czerwca 2022 roku wraz z wynikami głosowań. (2022-06-14 15:53)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr26/2022
Data sporządzenia: 2022-06-14
Skrócona nazwa emitenta
CNT S.A.
Temat
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. w dniu 14 czerwca 2022 roku wraz z wynikami głosowań.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu przekazuje poniżej treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CNT S.A. w dniu 14 czerwca 2022 roku (dalej także: „ZWZ”) wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami:
„UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Katarzynę Kozińską.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 6.073.990 (sześciu milionów siedemdziesięciu trzech tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu) akcji Spółki, co stanowi 82,08 % wszystkich akcji, w tym:
- za uchwałą oddano 6.073.990 głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów;
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego CNT S.A. oraz sprawozdania z działalności CNT S.A. za rok obrotowy 2021.
5. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2021.
6. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z działalności w 2021 roku, z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceną wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021 oraz dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej CNT o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia.
13. Zamknięcie obrad.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 6.073.990 (sześciu milionów siedemdziesięciu trzech tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu) akcji Spółki, co stanowi 82,08 % wszystkich akcji, w tym:
- za uchwałą oddano 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów;
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 14 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdanie finansowe Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok obrotowy 2021.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 6.073.990 (sześciu milionów siedemdziesięciu trzech tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu) akcji Spółki, co stanowi 82,08 % wszystkich akcji, w tym:
- za uchwałą oddano 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów;
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2021.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2021 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2021.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 6.073.990 (sześciu milionów siedemdziesięciu trzech tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu) akcji Spółki, co stanowi 82,08 % wszystkich akcji, w tym:
- za uchwałą oddano 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów;
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 14 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z działalności w 2021 roku, z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceną wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 14 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej CNT S.A. z działalności za rok obrotowy 2021 wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceną wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 6.073.990 (sześciu milionów siedemdziesięciu trzech tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu) akcji Spółki, co stanowi 82,08 % wszystkich akcji, w tym:
- za uchwałą oddano 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów;
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Ustawy z dnia 20 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych postanawia podzielić zysk netto Spółki za rok obrotowy 2021 w wysokości 25.909.922,77 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów dziewięćset dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa złote 77/100) przeznaczając:
1. Kwotę w wysokości 7 400 000 (słownie: siedem milionów czterysta tysięcy złotych 00/100) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, na poniższych zasadach:
a. wypłatę dywidendy ustala się w kwocie 1 zł (słownie: jeden złoty) na jedną akcję CNT S.A.
b. dzień dywidendy ustala się na 15 lipca 2022 roku (prawo do dywidendy nabywają wszystkie osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 15 lipca 2022 roku),
c. dzień wypłaty dywidendy ustala się na 15 sierpnia 2022 roku,
d. dywidendą objęte są wszystkie akcje CNT S.A. w ilości 7 400 000 akcji.
2. Pozostałą kwotę w wysokości 18 509 922,77 zł (słownie: osiemnaście milionów pięćset dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa złote 77/100) na kapitał zapasowy spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 6.073.990 (sześciu milionów siedemdziesięciu trzech tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu) akcji Spółki, co stanowi 82,08 % wszystkich akcji, w tym:
- za uchwałą oddano 109.500 (sto dziewięć tysięcy pięćset) głosów;
- przeciw uchwale oddano 5.864.490 (pięć milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt) głosów;
- oddano 100.000 (sto tysięcy) głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała nie została podjęta.

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2021 w wysokości 25.909.922,77 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów dziewięćset dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa złote 77/100), w całości na kapitał zapasowy Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 6.073.990 (sześciu milionów siedemdziesięciu trzech tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu) akcji Spółki, co stanowi 82,08 % wszystkich akcji, w tym:
- za uchwałą oddano 5.973.990 głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów;
- oddano 100.000 głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Jackowi Taźbirek - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 6.073.990 (sześciu milionów siedemdziesięciu trzech tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu) akcji Spółki, co stanowi 82,08 % wszystkich akcji, w tym:
- za uchwałą oddano 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów;
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Pani Ewie Danis – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 6.073.990 (sześciu milionów siedemdziesięciu trzech tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu) akcji Spółki, co stanowi 82,08 % wszystkich akcji, w tym:
- za uchwałą oddano 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów;
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Waldemarowi Dąbrowskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 6.073.990 (sześciu milionów siedemdziesięciu trzech tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu) akcji Spółki, co stanowi 82,08 % wszystkich akcji, w tym:
- za uchwałą oddano 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów;
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Maciejowi Waś – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 22 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 6.073.990 (sześciu milionów siedemdziesięciu trzech tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu) akcji Spółki, co stanowi 82,08 % wszystkich akcji, w tym:
- za uchwałą oddano 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów;
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Robertowi Mirosławowi Sołek – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 6.073.990 (sześciu milionów siedemdziesięciu trzech tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu) akcji Spółki, co stanowi 82,08 % wszystkich akcji, w tym:
- za uchwałą oddano 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów;
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Pani Agnieszce Pyszczek – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 22 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 6.073.990 (sześciu milionów siedemdziesięciu trzech tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu) akcji Spółki, co stanowi 82,08 % wszystkich akcji, w tym:
- za uchwałą oddano 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów;
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Pani Katarzynie Kozińskiej – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 22 czerwca 2021 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 6.073.990 (sześciu milionów siedemdziesięciu trzech tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu) akcji Spółki, co stanowi 82,08 % wszystkich akcji, w tym:
- za uchwałą oddano 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów;
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Adamowi Świetlickiemu vel Węgorek – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 22 czerwca 2021 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 6.073.990 (sześciu milionów siedemdziesięciu trzech tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu) akcji Spółki, co stanowi 82,08 % wszystkich akcji, w tym:
- za uchwałą oddano 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów;
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 14 ust. 1 pkt 12) Statutu Spółki ustala następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej:
1. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej CNT S.A. przysługuje wynagrodzenie w wysokości 4.300,00 zł (czterech tysięcy trzystu złotych) brutto miesięcznie.
2. Pozostałym członkom Rady Nadzorczej w tym Wiceprzewodniczącemu i Sekretarzowi Rady Nadzorczej CNT S.A. przysługuje wynagrodzenie w wysokości 4.000,00 zł (czterech tysięcy złotych) brutto miesięcznie.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia i obowiązuje począwszy od dnia 01 lipca 2022 r.
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 6.073.990 (sześciu milionów siedemdziesięciu trzech tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu) akcji Spółki, co stanowi 82,08 % wszystkich akcji, w tym:
- za uchwałą oddano 5.964.490 (pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt) głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów;
- oddano 109.500 (sto dziewięć tysięcy pięćset) głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 14 czerwca 2022 roku

w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia:
1) Utworzyć na podstawie art. 362 § 2 pkt 3) w zw. z art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 14 ust. 1 pkt 6) Statutu Spółki kapitał rezerwowy w wysokości 13.500.000,00 zł (trzynastu milionów pięciuset tysięcy złotych) („Kapitał Rezerwowy”), przeznaczony w całości na sfinansowanie nabycia przez Spółkę jej akcji własnych („Akcje Własne”) poprzez przeniesienie do tego kapitału kwoty 13.500.000,00 zł (trzynastu milionów pięciuset tysięcy złotych) pochodzącej z kapitału zapasowego utworzonego z zysków Spółki z lat poprzednich, która to kwota, zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy Spółki.
2) Wyrazić zgodę i upoważnić Zarząd Spółki do nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, stanowiących nie więcej niż 600.000 (sześćset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 4 (cztery) złote każda („Akcje Własne”) z zastrzeżeniem, że nabycie Akcji Własnych przez Spółkę powinno nastąpić zgodnie z następującymi warunkami:
a) Nabycie Akcji Własnych przez Spółkę nastąpi od dnia 29 czerwca 2022 roku i trwać będzie nie dłużej niż do dnia 13 lipca 2022 roku („Okres nabywania akcji”);
b) Wynagrodzenie za Akcje Własne zostanie wypłacone z kapitału rezerwowego utworzonego z zysku lub innej kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału, przy czym łączna kwota, którą Spółka przeznaczy na nabycie Akcji Własnych nie przekroczy kwoty 13.500.000,00 zł (trzynastu milionów pięciuset tysięcy złotych);
c) Akcje Własne nabywane będą poza rynkiem regulowanym w drodze zaproszenia do składania ofert zbycia Akcji Własnych, skierowanego do wszystkich akcjonariuszy Spółki („Oferta Skupu”);
d) Akcje Własne mogą być nabywane bezpośrednio przez Spółkę lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej;
e) Celem nabycia Akcji Własnych jest ich umorzenie i następnie obniżenie kapitału zakładowego Spółki zgodnie z art. 359 Kodeksu spółek handlowych.
3) Cena nabycia jednej Akcji Własnej w Ofercie Skupu będzie jednakowa dla wszystkich Akcjonariuszy i wyniesie 22,50 zł (dwadzieścia dwa złote i pięćdziesiąt groszy) za 1 Akcję Własną.
4) Zaproszenie do składania ofert zbycia akcji Spółki w ramach Oferty Skupu zostanie skierowane do Akcjonariuszy w sposób ogólnie dostępny w szczególności za pośrednictwem strony internetowej.
5) W celu umorzenia Akcji Własnych, niezwłocznie po upływie Okresu nabywania akcji, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie uchwał(y) w sprawie umorzenia Akcji Własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia Akcji Własnych i zmiany Statutu Spółki.
§ 2
1) Zarząd przeprowadzi skup Akcji Własnych z zapewnieniem równego dostępu Akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży Akcji Własnych, w szczególności każdy akcjonariusz w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert zbycia akcji będzie mógł złożyć ofertę zbycia wszystkich przysługujących mu akcji Spółki.
W przypadku kiedy liczba akcji zaoferowanych przez Akcjonariuszy będzie wyższa niż liczba akcji w Ofercie Skupu, nabycie Akcji Własnych nastąpi na zasadzie proporcjonalnej redukcji zgłoszonych ofert i po zaokrągleniu liczby akcji w dół do najbliższej liczby całkowitej.
2) Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji Własnych Spółki w celu umorzenia zgodnie z treścią niniejszej uchwały.
§ 3
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 6.073.990 (sześciu milionów siedemdziesięciu trzech tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu) akcji Spółki, co stanowi 82,08 % wszystkich akcji, w tym:
- za uchwałą oddano 5.964.490 (pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt) głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów;
- oddano 109.500 (sto dziewięć tysięcy pięćset) głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
Po wyczerpaniu porządku obrad i wobec braku dodatkowych wniosków Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie.”
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.
Żaden z akcjonariuszy obecnych na zgromadzeniu nie zgłosił sprzeciwu do protokołu w odniesieniu do uchwał poddanych pod głosowanie w trakcie obrad ZWZ.
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6, pkt 7, pkt 8 oraz pkt 9 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA
(pełna nazwa emitenta)
CNT S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-200Sosnowiec
(kod pocztowy)(miejscowość)
Partyzantów11
(ulica)(numer)
032 294 40 11032 263 39 07
(telefon)(fax)
sekretariat@cntsa.plwww.cntsa.pl
(e-mail)(www)
644-001-18-38271122279
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-06-14Jacek TażbirekPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk