• Odbierz prezent
CNT S.A.: Powołanie członków Rady Nadzorczej na wspólną, trzyletnią kadencję. (2021-06-22 16:39)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr22/2021
Data sporządzenia: 2021-06-22
Skrócona nazwa emitenta
CNT S.A.
Temat
Powołanie członków Rady Nadzorczej na wspólną, trzyletnią kadencję.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. („Spółka”, „CNT S.A.”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. w dniu 22 czerwca 2021 roku („ZWZ”) podjęło uchwałę nr 14 ustalając, że Rada Nadzorcza CNT S.A. nowej kadencji składać się będzie z pięciu członków.

Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. podjęło uchwały o powołaniu z dniem 22 czerwca 2021 roku do składu Rady Nadzorczej Spółki nowej, wspólnej, trzyletniej kadencji Pana Macieja Waś, Panią Ewę Danis, Pana Waldemara Dąbrowskiego, Pana Roberta Mirosława Sołek oraz Panią Agnieszkę Pyszczek.


Życiorysy zawodowe Pani Ewy Danis i Pana Roberta Sołka zostały przekazane do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 17/2017, życiorys zawodowy Pana Waldemara Dąbrowskiego Spółka przekazała do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 65/2015, natomiast życiorys zawodowy Pana Macieja Waś został przekazany do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 19/2021.


Spółka przekazuje poniżej informacje nt. Pani Agnieszki Pyszczek powołanej do składu Rady Nadzorczej CNT S.A.

Wykształcenie:
• Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunku Finanse i Rachunkowość.

Kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:
• Prokurent w Multico Sp. z o.o. Warszawa (2019 – obecnie);
• Dyrektor Finansowy, Prokurent w Mennica Polska S.A. Warszawa, Mennica Polska od 1766 Sp. z o.o. (2018 – 2019);
• Dyrektor Finansowy, Prokurent w Multico Sp. z o.o., Warszawa (2004-2018);
• Zastępca Głównego Księgowego, Prokurent w Multico –Press Sp. z o.o., Warszawa (2003 -2006);
• Główny Księgowy, Asystent Biegłego Rewidenta w System Rewident Sp. z o.o. (2001 -2003);
• Asystent Biegłego Rewidenta w Misters Audytor Sp. z o.o. (1998 -2000).

Funkcje pełnione w organach innych podmiotów:
• Fundusze Inwestycji Polskich TFI S.A., Warszawa (2020 – obecnie) - Członek Rady Nadzorczej;
• Mennica Polska S.A., Warszawa (2019 - obecnie) - Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu;
• Newag S.A., Nowy Sącz (2011 – obecnie) - Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu;
• Energopol-Warszawa S.A., Warszawa (2019 – obecnie) – Prokurent;
• Multico Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o., Warszawa (2011 – obecnie) – Prokurent.

Pani Agnieszka Pyszczek w latach 2016-2018 pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej oraz Członka Komitetu Audytu Mennicy Polskiej S.A. oraz Mennicy Polskiej od 1766 Sp. z o.o., przy czym od lutego do kwietnia 2018 r. została oddelegowana z Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Zarządu Mennicy Polskiej S.A. W latach 2015-2019 pełniła funkcję Członka Zarządu Jakubas Investment Sp. z o.o., w latach 2005-2007 pełniła funkcję Członka Zarządu De System Sp. z o.o. Warszawa. W latach 2005-2009 pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej Feroco S.A. Poznań. W latach 2006-2009 pełniła funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Energopol-Warszawa S.A. oraz w latach 2008-2009 Przewodniczącej Rady Nadzorczej Wartico Invest Sp. z o.o., Warszawa.


Pan Maciej Waś, Pani Ewa Danis, Pan Waldemar Dąbrowski, Pan Robert Mirosław Sołek oraz Pani Agnieszka Pyszczek złożyli oświadczenia, że nie prowadzą działalności konkurencyjnej względem Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, ani też nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczą też w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Maciej Waś, Pani Ewa Danis, Pan Waldemar Dąbrowski, Pan Robert Mirosław Sołek oraz Pani Agnieszka Pyszczek złożyli również oświadczenia, że nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.


Podstawa prawna: § 5 pkt 5) w związku z § 10 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A.
(pełna nazwa emitenta)
CNT S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-200Sosnowiec
(kod pocztowy)(miejscowość)
Partyzantów11
(ulica)(numer)
032 294 40 11032 263 39 07
(telefon)(fax)
sekretariat@cntsa.plwww.cntsa.pl
(e-mail)(www)
644-001-18-38271122279
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-22Jacek TaźbirekPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk