• Odbierz prezent
CLC: Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Columbus Energy za rok obrotowy 2020 (2021-03-23 09:26)
fot. freepik.com
Zarząd spółki Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Columbus Energy za rok obrotowy 2020.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje o naruszeniu przez Spółkę obowiązku informacyjnego, o którym mowa w §6 pkt 10a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, tj. niedochowania terminu 80 dni od zakończenia roku obrotowego 2020 r. na przekazanie skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Columbus Energy, w związku z niepublikowaniem skonsolidowanego raportu okresowego za IV kwartał 2020 r. Niniejsze naruszenie obowiązku informacyjnego przez Spółkę wynikało przede wszystkim z panującej sytuacji dotyczącej wzrastającego zagrożenia związanego z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, wymuszającej konieczność pracy zdalnej oraz odbycia kwarantann/izolacji wśród osób odpowiedzialnych za sporządzenie raportu, co w połączeniu z obecnym rozmiarem Spółki (względem doświadczenia okresów poprzednich przy sporządzaniu raportów finansowych) w znaczący sposób wydłużyło prace związane z przygotowaniem niniejszego raportu. Zarząd Spółki dołoży wszelkich starań, aby zaistniała sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości.

Podstawa prawna:
- § 5 ust. 1 pkt 2) oraz §5 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect",
- pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 r. "Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect" (zmienionej Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect").
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-23 09:26:20Dawid ZielińskiPrezes Zarządu
2021-03-23 09:26:20Łukasz GórskiWiceprezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk