• Odbierz prezent
CLC: Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki oraz zmiany wysokości kapitału zakładowego w związku z emisją akcji serii B, C i D (2021-03-08 20:10)
fot. freepik.com

Spis załączników:

Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”), informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 5 marca 2021 r. rejestracji zmian Statutu Spółki. Zmianie uległ §6 ust. 1 i §14 Statutu Spółki („Zmiana Statutu”).

Zmiana Statutu dokonana została na podstawie: (i) Uchwały nr 4/II/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 7.555.002,84 złotych poprzez emisję nie więcej niż 3.997.356 akcji zwykłych na okaziciela serii B z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii B do obrotu zorganizowanego, (ii) Uchwały nr 5/II/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 20.769.228,90 złotych poprzez emisję nie więcej niż 10.989.010 akcji zwykłych na okaziciela serii C z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz wprowadzenia akcji serii C do obrotu zorganizowanego, (iii) Uchwały nr 6/II/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 7.195.999,23 złotych poprzez emisję nie więcej niż 3.807.407 akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz wprowadzenia akcji serii D do obrotu zorganizowanego, (iv) Uchwały nr 7/II/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie: zmiany Statutu Spółki, (v) oświadczenia Zarządu Spółki z dnia 16 lutego 2021 r. złożonego w trybie art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych w przedmiocie dookreślenia wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki.

O Zmianie Statutu Spółka informowała w raportach bieżących EBI nr 3/2021 z dnia 10 lutego 2021 r. oraz ESPI 43/2021 z dnia 16 lutego 2021 r. W przedmiotowych raportach bieżących zostały wskazane także szczegółowe informacje o dotychczas obowiązujących oraz dokonanych zmianach w Statucie Spółki.

W związku z dokonaniem Zmiany Statutu, Emitent jednocześnie informuje, że z dniem 5 marca 2021 r. nastąpiła rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 76.506.967,53 zł, o kwotę 35.520.230,97 zł, do kwoty 112.027.198,50 zł, poprzez emisję: (i) 3.997.356 akcji serii B Spółki, (ii) 10.989.010 akcji serii C Spółki, (iii) 3.807.407 akcji serii D Spółki, tj. łącznie emisję 18.793.773 nowych akcji Spółki. Aktualna wysokość kapitału zakładowego wynosi zatem 112.027.198,50 zł, a struktura kapitału zakładowego Spółki przedstawia się następująco:
a) 40.479.877 (czterdzieści milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) akcji serii A1 zwykłych na okaziciela o numerach od A1 00.000.001 do A1 40.479.877;
b) 3.997.356 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B;
c) 10.989.010 (dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C;
d) 3.807.407 (trzy miliony osiemset siedem tysięcy czterysta siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D.
Ogólna liczba głosów wynikająca z wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi zatem: 59.273.650.

Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany Statutu Spółki, o których mowa w niniejszym raporcie bieżącym zostanie opublikowany niezwłocznie po jego przyjęciu przez Radę Nadzorczą Spółki.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 pkt 2 i § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-08 20:10:30Dawid ZielińskiPrezes Zarządu
2021-03-08 20:10:30Łukasz GórskiWiceprezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk