• Odbierz prezent
CIECH: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. (2021-05-26 18:15)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr18/2021
Data sporządzenia:2021-05-26
Skrócona nazwa emitenta
CIECH
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd CIECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000011687, NIP: 118-00-19-377, BDO: 000015168, kapitał zakładowy 263 500 965,00 zł (wpłacony w całości), działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 4021, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CIECH S.A.
Zgromadzenie odbędzie się dnia 22 czerwca 2021 roku o godz.11:00
w siedzibie spółki w Warszawie, przy ul. Wspólnej 62

PORZĄDEK OBRAD:
1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy CIECH oraz CIECH S.A. za rok 2020 wraz z Raportem niefinansowym Grupy CIECH za 2020 rok.
6.Rozpatrzenie Jednostkowego Sprawozdania Finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2020.
7.Rozpatrzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CIECH za rok obrotowy 2020.
8.Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej CIECH S.A. z działalności w 2020 roku wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdań z działalności Grupy CIECH i CIECH S.A. za 2020 rok oraz sprawozdań finansowych CIECH S.A. i Grupy CIECH za rok obrotowy 2020, dokonanej z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, jak również oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za 2020 rok.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy CIECH oraz CIECH S.A. za 2020 rok wraz z Raportem niefinansowym Grupy CIECH za 2020 rok.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2020.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CIECH za rok obrotowy 2020.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej CIECH S.A. z działalności w 2020 roku wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdań z działalności Grupy CIECH i CIECH S.A. za 2020 rok oraz sprawozdań finansowych CIECH S.A. i Grupy CIECH za rok obrotowy 2020, dokonanej z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, jak również oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za 2020 rok.
13.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.
14.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
15.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
16.Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej CIECH S.A. o wynagrodzeniach za lata 2019 i 2020.
17.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu CIECH S.A.
18.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej CIECH S.A. do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu CIECH S.A.
19.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
20.Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, dokonanego zgodnie z art. 4022 Ksh, zawierające informacje o Walnym Zgromadzeniu.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
PlikOpis
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ PL.pdfogłoszenie o zwoiłaniu ZWZ PL
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ - ENG.pdfogłoszenie o zwołaniu ZWZ ENG
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

The Management Board of CIECH Spółka Akcyjna, with a registered office in Warsaw at ul. Wspólna 62 (the “Company”), entered in the Register of Entrepreneurs kept by the District Court for the Capital City of Warsaw, XII Commercial Division of the National Court Register, entry number KRS: 0000011687, tax identification number NIP: 118-00-19-377, with the share capital amounting to PLN 263,500,965.00 (paid-up in full), acting pursuant to Art. 395 and Art. 399 § 1 of the Commercial Companies Code and Art. 402¹, Art. 402² of the Commercial Companies Code and § 17 section 2 of the Articles of Association of the Company, hereby convenes

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF CIECH S.A. 

The General Meeting will be held on 22 June 2021 at 11:00 a.m.

at the registered office of the Company in Warsaw at 62 Wspólna St.

AGENDA:

1.           The opening of the Annual General Meeting of Shareholders.

2.           Election of the Chairman of the Annual General Meeting of Shareholders.

3.           Determination that the Annual General Meeting of Shareholders was duly convened and is capable of adopting resolutions.

4.           Adoption of the agenda.

5.           Consideration of the Report of the Management Board on the activity of CIECH Group and CIECH S.A. for 2020, together with the Non-Financial Report of CIECH Group for 2020.

6.           Consideration of the Separate Financial Statements of CIECH S.A. for financial year 2020.

7.           Consideration of the Consolidated Financial Statements of CIECH Group for financial year 2020.

8.           Consideration of the Report of the Supervisory Board of CIECH S.A. on the activity in financial year 2020, including a report on the results of evaluation of reports on the activity of CIECH Group and CIECH S.A. for 2020, financial statements of CIECH S.A. and CIECH Group for 2020, taking into account the assessment of the internal control system and the system for the management of risks which are significant to the Company, as well as the proposal of the Management Board regarding the distribution of net profit of CIECH S.A. for 2020.

9.           Adoption of a resolution on the approval of the Report of the Management Board on the activities of CIECH Group and CIECH S.A. for 2020, together with the Non-Financial Report of CIECH Group for 2020.

10.       Adoption of a resolution on the approval of the Separate Financial Statements of CIECH S.A. for financial year 2020.

11.       Adoption of a resolution on the approval of the Consolidated Financial Statements of CIECH Group for financial year 2020.

12.       Adoption of a resolution on the approval of the Report of the Supervisory Board of CIECH S.A. on the activity in financial year 2020, including a report on the results of evaluation of reports on the activity of CIECH Group and CIECH S.A. for 2020, financial statements of CIECH S.A. and CIECH Group for financial year 2020, taking into account the assessment of the internal control system and the system for the management of risks which are significant to the Company, as well as the proposal of the Management Board regarding the distribution of net profit of CIECH S.A. for 2020.

13.       Adoption of a resolution on the approval of the distribution of net profit for financial year 2020.

14.       Adoption of a resolution on the granting to members of the Management Board of acknowledgement of the fulfilment of their duties in financial year 2020.

15.       Adoption of a resolution on the granting to members of the Supervisory Board of acknowledgement of the fulfilment of their duties in financial year 2020.

16.       Adoption of a resolution on the opinion of the Report of the Supervisory Board of CIECH S.A. on remunerations in 2019 and 2020.

17.       Adoption of a resolution on amendments to the Articles of Association of CIECH S.A.

18.       Adoption of a resolution on authorisation of the Supervisory Board of CIECH S.A. to adopt the uniform text of the Articles of Association of CIECH S.A.

19.       Adoption of a resolution on amending of the Regulations of the General Meeting.

20.       Closure of the General Meeting.

The Management Board of the Company encloses a notice convening the Ordinary Shareholders’ Meeting of the Company, made in accordance with article 4022 of the Commercial Companies Code, containing information on the Shareholders’ Meeting.   

Legal basis: § 19 section 1 points 1 of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 regarding current and periodic information delivered by issuers of securities and on conditions of recognition of information required under non-member state law regulations as equivalent.

CIECH SA
(pełna nazwa emitenta)
CIECHChemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-684Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Współna62
(ulica)(numer)
022 6391000022 6391451
(telefon)(fax)
biuro.komunikacji@ciechgroup.comwww.ciechgroup.com
(e-mail)(www)
1180019377011179878
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-26Dawid JakubowiczJarosław Romanowski
Prezes ZarząduCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk