• Odbierz prezent
CIECH: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. (2021-02-16 16:55)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr3/2021
Data sporządzenia:2021-02-16
Skrócona nazwa emitenta
CIECH
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd CIECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000011687, NIP: 118-00-19-377, BDO: 000015168, kapitał zakładowy 263 500 965,00 zł (wpłacony w całości), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 4021, art. 4022 w związku z art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, niniejszym zwołuje:
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CIECH S.A.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się dnia 15 marca 2021 roku o godz. 10:00 w Warszawie, ul. Wspólna 62
PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zastawniczej i ustanowienie zastawu rejestrowego (zastawów rejestrowych) na zbiorze rzeczy i praw stanowiących organizacyjną całość o zmiennym składzie wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki na zabezpieczenie roszczeń wynikających m.in. z umowy kredytowej.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, dokonane zgodnie z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, zawierające informacje o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, projekty uchwał oraza uzasadnienie uchwały objętej punktem nr 5 przedmiotu porządku obrad.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
PlikOpis
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ - PL.pdfOgłoszenie o zwołaniu NWZ PL
Announcement on the convening of EGSM ENG.pdfOgłoszenie o zwołaniu NWZ ENG
Uchwały NWZ - PL.pdfUchwały NWZ PL
Resolutions of EGSM - ENG.pdfUchwały NWZ ENG
Uzasadnienie Zarządu - PL.pdfUzasadnienie Zarządu PL
Justification of the Management Board ENG.pdfUzasadnienie Zarządu ENG
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

The Management Board of CIECH Spółka Akcyjna, with its registered office in Warsaw (the “Company”), entered in the Register of Entrepreneurs by the District Court for the Capital City of Warsaw, XII (12th) Commercial Division of the National Court Register, under KRS number: 0000011687, tax identification number NIP: 118-00-19-377, BDO number: 000015168, share capital of PLN 263 500 965.00 (paid in full), acting pursuant to Art. 398, Art. 399 § 1, Art. 4021 and Art. 4022, in conjunction with Art. 400 § 1 of the Commercial Companies Code, and § 17 section 3 point 1) of the Articles of Association of the Company, herewith convenes

EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING OF CIECH S.A.

The Extraordinary Shareholders’ Meeting shall be held on 15 March 2021 at 10:00 a.m. in Warsaw, 62 Wspólna St.

AGENDA OF THE MEETING:

1. The opening of the Extraordinary General Meeting of Shareholders.

2. Election of the Chairperson of the Extraordinary General Meeting of Shareholders.

3. Determination that the Extraordinary General Meeting of Shareholders was duly convened and is capable of adopting resolutions.

4. Adoption of the agenda.

5.  Adoption of resolution regarding consent to conclude a pledge agreement and to establish registered pledge (registered pledges) over collection of movables and rights constituting the organized entirety with variable composition, being the part of the Company’s enterprise, to secure the receivables resulting from (inter alia) the facilities agreements.

6.  Closure of the Extraordinary General Meeting of Shareholders.

The Management Board of the Company submits, as an attachment hereto, an announcement on the convening of the Extraordinary Shareholders’ Meeting, submitted according to Art. 402(2) of the Commercial Companies Code, containing information about the Extraordinary Shareholders’ Meeting and draft resolutions and justification related to item No. 5 of the Agenda

Legal basis: § 19 section 1 pt. 1 and 2 of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information provided by issuers of securities and conditions for recognising as equivalent information required by the laws of a non-member state.


CIECH SA
(pełna nazwa emitenta)
CIECHChemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-684Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Współna62
(ulica)(numer)
022 6391000022 6391451
(telefon)(fax)
biuro.komunikacji@ciechgroup.comwww.ciechgroup.com
(e-mail)(www)
1180019377011179878
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-16Dawid JakubowiczJarosław Romanowski
Prezes ZarząduCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk