• Odbierz prezent
CIECH: Wypłata środków z umowy kredytów oraz refinansowanie dotychczasowego zadłużenia. (2021-05-05 16:48)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr14/2021
Data sporządzenia: 2021-05-05
Skrócona nazwa emitenta
CIECH
Temat
Wypłata środków z umowy kredytów oraz refinansowanie dotychczasowego zadłużenia.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CIECH S.A. („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2021 z dnia 16.03.2021 r. w sprawie zawarcia umowy kredytów („Nowa Umowa Kredytów”) i innych umów związanych z umową kredytów oraz raportu bieżącego nr 13/2021 z dnia 26.04.2021 r. w sprawie spełnienie warunków zawieszających do wypłaty kredytów informuje, że w dniu 5.05.2021 r. nastąpiła wypłata całości kwoty z tytułu:
1. kredytu terminowego A amortyzowanego (spłacanego w ratach) – w wysokości stanowiącej równowartość 560,0 mln PLN,
2. kredytu terminowego B nieamortyzowanego (spłacanego w dacie ostatecznej spłaty)- w wysokości stanowiącej równowartość 1 305,0 mln PLN,
(łącznie „Kredyty Terminowe”), w wysokości 1 865,0 mln PLN.

W dniu 5.05.2021 r. środki pochodzące z wypłaty Kredytów Terminowych w wysokości 1 856,9 mln zł zostały przeznaczone na spłatę zadłużenia finansowego Grupy Emitenta („Zadłużenie Finansowe”) udzielonego w formie:
1. kredytów bilateralnych udostępnionych na podstawie umów kredytowych z dnia 18.04.2019 r., o łącznej wartości 507,1 mln zł, o których zawarciu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 13/2019 z dnia 18.04.2019 r.,
2. kredytów konsorcjalnych o łącznej wartości 1 349,8 mln PLN („Kredyty Konsorcjalne”), udostępnionych na podstawie umowy kredytowej z dnia 29.10.2015 r, („Refinansowana Umowa Kredytów Konsorcjalnych”) o której zawarciu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 38/2015 z dnia 30.10.2015 r., zmienionej aneksem z dnia 9.01.2018 r., o zawarciu którego Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 1/2018 z dnia 9.01.2018 r.

Refinansowana Umowa Kredytów Konsorcjalnych, uwzględniająca Kredyty Konsorcjalne oraz niewykorzystany przez Emitenta kredyt rewolwingowy w wysokości 250 mln PLN, w dniu 5.05.2021 r. uległa rozwiązaniu.

Pozostała wypłacona kwota Kredytów Terminowych oraz kwota kredytu rewolwingowego (odnawialnego), udostępniona na podstawie Nowej Umowy Kredytów, zostanie przeznaczona na finansowanie kosztów refinansowania, odsetek od refinansowanego Zadłużenia Finansowego oraz finansowania ogólnych celów korporacyjnych Spółki i wybranych podmiotów zależnych Spółki.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

With reference to Current Report No. 7/2021 of 16 March 2021 on the conclusion of the facilities agreement (the “New Facilities Agreement”) and other agreements related thereto, and Current Report No. 13/2021 of 26 April 2021 on the fulfilment of the conditions precedent for the payment of loans, the Management Board of CIECH S.A. (the “Company”, “Issuer”) herewith informs that on 5.05.2021, the entire amount was paid under:

1.       amortised A term loan (repaid in instalments) – in the amount equivalent to PLN 560.0 million, and

2.       non-amortised B term loan (repaid on the final repayment date) – in the amount equivalent to PLN 1,305.0 million,

(hereinafter jointly referred to as “Term Loans”), in the amount of PLN 1,865.0 million.

On 5.05.2021, the funds from the disbursement of the Term Loans in the amount of PLN 1 856,9 million, were allocated to the repayment of the financial debt of the Issuer's Group (the “Financial Debt”), extended in the form of:

1.       bilateral loans extended on the basis of loan agreements of 18.04.2019, with a total value of PLN 507,1 million, the conclusion of which was advised by the Company in its Current Report No. 13/2019 of 18.04.2019; and

2.       syndicated loans with a total value of PLN 1 349,8 million (“Syndicated Loans”), extended on the basis of a loan agreement of 29 October 2015 (the “Refinanced Syndicated Loan Agreement”), the conclusion of which was advised by the Company in its Current Report No. 38/2015 of 30.10.2015, as amended by the annex of 9.01.2018, the execution of which was announced by the Company in its Current Report No. 1/2018 of 9.01.2018.

The Refinanced Syndicated Loan Agreement, including Syndicated Loans and the revolving credit facility unused by the Issuer in the amount of PLN 250 million, was terminated on 5.05.2021.

The remaining reimbursed amount of the Term Loans and the amount of the revolving credit facility, extended under the New Facilities Agreement, will be used to finance refinancing expenses, interest on the refinanced Financial Debt and to finance general corporate objectives of the Company and its selected subsidiaries.

Legal basis: Article 17.1 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) No 596/2014 of 16 April 2014 on Market Abuse (the Market Abuse Regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC (Official Journal of the European Union L No 173, p. 1).

CIECH SA
(pełna nazwa emitenta)
CIECHChemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-684Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Współna62
(ulica)(numer)
022 6391000022 6391451
(telefon)(fax)
biuro.komunikacji@ciechgroup.comwww.ciechgroup.com
(e-mail)(www)
1180019377011179878
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-05Dawid JakubowiczJarosław Romanowski
Prezes ZarząduCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk