• Odbierz prezent
CIECH: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CIECH S.A. w dniu 15 marca 2021 r. (2021-03-15 13:18)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia: 2021-03-15
Skrócona nazwa emitenta
CIECH
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CIECH S.A. w dniu 15 marca 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd CIECH S.A. („Spółka”), niniejszym podaje wykaz akcjonariuszy, którzy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („Walne Zgromadzenie") w dniu 15 marca 2021 r., posiadali co najmniej 5% głosów, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

KI Chemistry S.À.R.L – 26.952.052 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu – 73,32%, udział w ogólnej liczbie głosów – 51,14%.

AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA Santander – 3.084.470 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu – 8,39%, udział w ogólnej liczbie głosów – 5,85%.

Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny – 2.729.507 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu – 7,42%, udział w ogólnej liczbie głosów – 5,18%.

Podstawa prawna:
art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

The Management Board of CIECH S.A. (“the Company”), hereby presents  a list of shareholders who, at the Extraordinary Shareholders’ Meeting of the Company (“the Shareholders’ Meeting”), held on 15 March 2021, held at least 5% of votes, with the specification of the number of votes vested in each of them in connection with their shareholding, as well as an indication of their percentage share in the number of votes at such Shareholders' Meeting and in a total number of votes.

KI Chemistry S.À.R.L – 26,952,052 shares and votes, a share in the number of votes at the Shareholders' Meeting – 73,32%, a share in a total number of votes – 51.14%.

AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA Santander – 3,084,470 shares and votes, a share in the number of votes at the Shareholders' Meeting – 8,39%, a share in a total number of votes - 5,85%.

Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny – 2,729,507 shares and votes, a share in the number of votes at the Shareholders' Meeting – 7,42%, a share in a total number of votes – 5,18%.

Legal basis: Art.70 point 3 of the Act of 29 July 2005 on Public Offering and Terms and Conditions of Trade of Financial Instruments in the Organized Trading System and on Public Companies (Journal of Laws of 2009, No. 185, item 1439).

CIECH SA
(pełna nazwa emitenta)
CIECHChemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-684Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Współna62
(ulica)(numer)
022 6391000022 6391451
(telefon)(fax)
biuro.komunikacji@ciechgroup.comwww.ciechgroup.com
(e-mail)(www)
1180019377011179878
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-15Dawid JakubowiczJarosław Romanowski
Prezes ZarząduCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk