• Odbierz prezent
CIECH SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
Dane skonsolidowane        
Przychody netto ze sprzedaży 2 701 906 2 617 650 635 219 614 963
Zysk/(strata) na działalności operacyjnej 286 608 381 443 67 382 89 612
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 262 736 332 668 61 769 78 153
Zysk/(strata) netto za rok obrotowy 199 724 256 309 46 955 60 214
Zysk/(strata) netto właścicieli jednostki dominującej 199 335 255 947 46 864 60 129
Zysk/(strata) netto udziałów niekontrolujących 389 362 91 85
Inne całkowite dochody netto 16 634 13 830 3 911 3 249
Całkowite dochody ogółem 216 358 270 139 50 866 63 463
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 352 769 366 689 82 936 86 146
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (468 070) (255 648) (110 043) (60 059)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (207 606) (5 626) (48 808) (1 322)
Przepływy pieniężne netto razem (322 907) 105 415 (75 915) 24 765
Aktywa razem 4 672 271 4 643 511 1 093 850 1 113 311
Zobowiązania długoterminowe 1 614 365 1 369 282 377 948 328 294
Zobowiązania krótkoterminowe 1 056 340 1 089 584 247 305 261 235
Kapitał własny razem 2 001 566 2 184 645 468 597 523 782
Kapitał własny właścicieli jednostki dominującej 2 004 009 2 187 596 469 169 524 490
Udziały niekontrolujące (2 443) (2 951) (572) (708)
Kapitał akcyjny 287 614 287 614 67 335 68 957
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 3,78 4,86 0,89 1,14
Dane Jednostkowe        
Przychody netto ze sprzedaży 1 787 413 1 763 202 420 222 414 228
Zysk/(strata) na działalności operacyjnej 117 157 175 845 27 544 41 311
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 92 193 213 186 21 675 50 084
Zysk/(strata) netto za okres 72 449 175 576 17 033 41 248
Inne całkowite dochody netto (3 248) 9 124 (764) 2 143
Całkowite dochody ogółem 69 201 184 700 16 269 43 391
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 15 259 208 911 3 587 49 079
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (125 129) (138 651) (29 418) (32 573)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (196 605) 12 060 (46 222) 2 833
Przepływy pieniężne netto razem (306 475) 82 320 (72 053) 19 339
Aktywa razem 3 556 955 3 652 664 832 737 875 749
Zobowiązania długoterminowe 1 437 050 1 172 446 336 435 281 101
Zobowiązania krótkoterminowe 914 107 931 190 214 006 223 259
Kapitał własny razem 1 205 798 1 549 028 282 296 371 389
Kapitał akcyjny 287 614 287 614 67 335 68 957

PAP

Polska Agencja Prasowa Spółka Akcyjna – publiczna agencja prasowa, jedyna państwowa agencja informacyjna w Polsce. Zgodnie ze statutem do jej zadań należy uzyskiwanie i przekazywanie odbiorcom rzetelnych, obiektywnych i wszechstronnych informacji z kraju i z zagranicy. Agencja jest także zobowiązana do upowszechniania stanowiska Sejmu, Senatu, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Rady Ministrów, a także umożliwia innym naczelnym organom państwa prezentowanie swoich stanowisk w ważnych sprawach państwowych.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk