• Odbierz prezent
CIECH: Rozpoczęcie fazy rozruchu wstępnego istotnej inwestycji. (2021-05-19 12:43)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr16/2021
Data sporządzenia: 2021-05-19
Skrócona nazwa emitenta
CIECH
Temat
Rozpoczęcie fazy rozruchu wstępnego istotnej inwestycji.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 16/20 z 2.04.2020 r., nr 07/2018 z 27.04.2018 r., oraz nr 19/2017 z 23.11.2017 r. informuje, że w dniu 19.05.2021 r. Zarząd CIECH Salz Deutschland GmbH („CSLZ”) – spółki zależnej od Emitenta oraz Zarząd Emitenta otrzymał informację o zakończeniu w dniu dzisiejszym głównej części budowlanej zakładu do produkcji soli warzonej w niemieckim Staßfurcie („Zakład Produkcyjny”) i przejściu do fazy rozruchu wstępnego instalacji produkującej sól ( „Faza Rozruchu Wstępnego”).

Przejście do Fazy Rozruchu Wstępnego jest związane z wyprodukowaniem w dniu dzisiejszym przez Zakład Produkcyjny pierwszej partii soli mokrej, spełniającej zakładane parametry.

Faza Rozruchu Wstępnego polegać będzie m.in. na uruchamianiu poszczególnych elementów linii produkcyjnej i weryfikacji poprawności ich działania. Zakończenie Fazy Rozruchu Wstępnego zaplanowane jest na koniec drugiego kwartału 2021 roku. Po zakończeniu Fazy Rozruchu Wstępnego rozpocznie się faza stopniowego zwiększania produkcji, polegająca na dochodzeniu do zakładanych parametrów pracy zakładu. Ten etap powinien zakończyć się do końca września 2021 roku.

Przewidywane moce produkcyjne Zakładu Produkcyjnego są zaplanowane docelowo na poziomie ok. 450 tys. ton soli warzonej rocznie. Osiągnięcie docelowych mocy produkcyjnych planowane jest w 2022 roku, wraz z wprowadzeniem do oferty pełnego wachlarza produktów, w tym między innymi soli do zastosowań farmaceutycznych.

Efekty zrealizowanej inwestycji będą miały istotny wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy CIECH i mogą przynieść ok. 25mln EUR EBITDA rocznie, przy założeniu docelowych mocy produkcyjnych.

W trakcie trwającej Fazy Rozruchu Wstępnego CSLZ będzie prowadziło sprzedaż próbnych i testowych partii soli. Komercyjne rozpoczęcie sprzedaży soli, ze względu na fazę rozruchu i trwające obostrzenia w Niemczech, planowane jest na trzeci kwartał 2021 roku.

Zakład Produkcyjny jest jednym z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Europie, posiadającym dostęp do własnych źródeł surowców (solanki) oraz niskoemisyjnego i efektywnego źródła energii.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1).


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

The Management Board of CIECH S.A. with its registered office in Warsaw (the “Issuer”),  in reference to its Current Reports No. 16/20 of 2 April 2020, No. 07/2018 of 27 April 2018, and No. 19/2017 of 23 November 2017, herewith informs that on 19.05.2021, the Management Board of CIECH Salz Deutschland GmbH (“CSLZ”) - a subsidiary of the Issuer, and the Management Board of the Issuer received information that the main construction part of the evaporated salt production plant in Staßfurt, Germany (the “Production Plant”) was completed today and information on the transition to the pre-commissioning phase of the salt production installation (the “Pre-Commissioning Phase”).

The transition to the Pre-Commissioning Phase is related to the production of the first batch of wet salt by the Production Plant, in compliance with the assumed parameters.

The Pre-Commissioning Phase will consist, among others, in the start-up of individual elements of the production line and the verification of their correct operation. The completion of the Pre-Commissioning Phase is scheduled for the end of the second quarter of 2021. After completion of the Pre-Commissioning Phase, the phase of gradual production increase will begin, which will involve attaining the assumed operating parameters of the plant. This stage should be completed by the end of September 2021.

The expected production capacity of the Production Plant is planned at the level of approx. 450 thousand tonnes of evaporated salt per annum. The target production capacity is planned to be achieved in 2022, along with the introduction of a full range of products into the offer, including, among others, salt for pharmaceutical applications.

The effects of the implemented investment will have a significant impact on the consolidated financial results of the CIECH Group and may generate approx. EUR 25 million in EBITDA on an annual basis, assuming the target production capacity is achieved.

During the Pre-Commissioning Phase, CSLZ will be selling trial and test batches of salt. The commercial launch of salt sales, due to the Pre-Commissioning Phase and continuing restrictions in Germany, is scheduled for the third quarter of 2021.

The Production Plant is one of the most modern facilities of this type in Europe, having access to its own sources of raw materials (brine) and a low-emission and efficient energy source.

Legal basis:Article 17.1 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) No. 596/2014 of 16 April 2014 on Market Abuse (the Market Abuse Regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC (Official Journal of the European Union L No. 173, p. 1). 


CIECH SA(pełna nazwa emitenta)CIECH
Chemiczny (che)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)00-684
Warszawa(kod pocztowy)
(miejscowość)Współna
62(ulica)
(numer)022 6391000
022 6391451(telefon)

(fax)biuro.komunikacji@ciechgroup.com
www.ciechgroup.com(e-mail)

(www)1180019377
011179878(NIP)

(REGON)


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-19Dawid JakubowiczJarosław Romanowski
Prezes ZarząduCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk