• Odbierz prezent
CIECH: Rekomendacja Zarządu CIECH S.A. dotycząca przeznaczenia zysku za 2020 rok oraz wypłaty dywidendy (2021-05-18 13:17)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr15/2021
Data sporządzenia: 2021-05-18
Skrócona nazwa emitenta
CIECH
Temat
Rekomendacja Zarządu CIECH S.A. dotycząca przeznaczenia zysku za 2020 rok oraz wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CIECH S.A. ("Spółka" lub „Emitent”) informuje, że w dniu 18 maja 2021 r. podjął uchwałę, w której rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Emitenta:
1. przeznaczyć zysk netto wypracowany przez Spółkę w 2020 roku w wysokości 155 287 361,59 zł (słownie: sto pięćdziesiąt pięć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden złotych 59/100 groszy) w całości na wypłatę dywidendy;
2. przenieść kwotę 2 812 365,41 zł (słownie: dwa miliony osiemset dwanaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych 41/100 groszy) z utworzonych z zysku kapitałów zapasowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy, celem przeznaczenia jej na wypłatę dywidendy;
3. wypłacić dywidendę w wysokości 158 099 727,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt osiem milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych 00/100 groszy), to jest 3,00 złote (słownie: trzy złote) na jedną akcję z zysku netto Spółki za 2020 rok powiększonego o kwotę przeniesioną z utworzonego z zysków kapitału zapasowego,
4. ustalić dzień dywidendy na 24 czerwca 2021 r.,
5. ustalić dzień wypłaty dywidendy na 8 lipca 2021 r.

Jednocześnie Zarząd CIECH S.A. informuje, że zamierza zwrócić się do Rady Nadzorczej Spółki o ocenę wniosku kierowanego do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za 2020 rok i wypłaty dywidendy oraz dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy, zgodnie z niniejszą rekomendacją Zarządu Emitenta.

Podstawa prawna: Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1).


MESSAGE (ENGLISH VERSION)


The Management Board of CIECH S.A. (the "Company" or “Issuer”) herewith informs that on 18 May 2021, it adopted a resolution on its recommendation to the Annual General Meeting of the Issuer to:

1.      allocate the net profit generated by the Company in 2020, amounting to PLN 155,287,361.59 in its entirety, to the payment of dividend;

2.      transfer the amount of PLN 2,812,365.41 from the reserve capitals created from net profits in order to allocate it to the payment of dividend;

3.      distribute dividend in the amount of PLN 158,099,727.00, i.e. PLN 3.00 per share, from the net profit of the Company for 2020, increased by the amount transferred from the reserve capital created from net profits,

4.      set dividend date at 24 June 2021,

5.      set dividend payment date at 8 July 2021.

At the same time, the Management Board of CIECH S.A. informs that it intends to request the Supervisory Board of the Company to evaluate the application submitted to the Annual General Meeting of the Company regarding the allocation of the profit for 2020 and payment of dividend and dividend date and dividend payment date, as per this recommendation of the Management Board of the Issuer.

Legal basis: Article 17.1 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) No. 596/2014 of 16 April 2014 on Market Abuse (the Market Abuse Regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC (Official Journal of the European Union L No. 173, p. 1).


CIECH SA
(pełna nazwa emitenta)
CIECHChemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-684Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Współna62
(ulica)(numer)
022 6391000022 6391451
(telefon)(fax)
biuro.komunikacji@ciechgroup.comwww.ciechgroup.com
(e-mail)(www)
1180019377011179878
(NIP)(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-05-18Dawid Jakubowicz


Jarosław Romanowski
Prezes Zarządu


Członek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk