• Odbierz prezent
CIECH: Rejestracja zmian Statutu (2021-08-02 23:05)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr30/2021
Data sporządzenia:2021-08-02
Skrócona nazwa emitenta
CIECH
Temat
Rejestracja zmian Statutu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Ciech S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dotyczące zarejestrowania zmian w Statucie Spółki dokonanych uchwałami nr 20/2021 i 23/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 22 czerwca 2021 r.

Zarząd CIECH S.A. przekazuje zestawienie zmian w Statucie Spółki oraz tekst jednolity Statutu Spółki.

Podstawa prawna: § 5 pkt 1 Rozporządzenia ministra finansów z dnia 29 marca 2018 r. W sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dz. U. Z 2018 r., poz. 757).
Załączniki
PlikOpis
Statut CIECH S.A. zmiany PL.pdfStatut CIECH S.A. zmiany PL
Statut CIECH S.A. zmiany ENG.pdfStatut CIECH S.A. zmiany ENG
Statut CIECH S.A. tekst jednolity PL.pdfStatut CIECH S.A. tekst jednolity PL
Statut CIECH S.A. tekst jednolity ENG.pdfStatut CIECH S.A. tekst jednolity ENG





MESSAGE (ENGLISH VERSION)





The Management Board of CIECH S.A. with its registered office in Warsaw (the “Company”), hereby informs that today it has received the decision of the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, XII Commercial Division of the National Court Register, regarding registration of amendments to the Articles of Association of CIECH S.A. made by virtue of Resolutions No. 20/2021 and 23/2021  of the Annual General Meeting of CIECH S.A. of 22 June 2021.

The Management Board of the Company provides a summary of the amendments to the Company's Articles of Association and the uniform text of the Company's Articles of Association.

Legal basis: § 5 point 1 of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information provided by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state (Journal of Laws of 2018, item 757).






CIECH SA
(pełna nazwa emitenta)
CIECHChemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-684Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Współna62
(ulica)(numer)
022 6391000022 6391451
(telefon)(fax)
biuro.komunikacji@ciechgroup.comwww.ciechgroup.com
(e-mail)(www)
1180019377011179878
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-08-02Dawid Jakubowicz



Jarosław Romanowski
Prezes Zarządu



Członek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk