• Odbierz prezent
CIECH: raport finansowy (2021-09-23 17:10)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2021
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2021 obejmujące okresod 2021-01-01 do 2021-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2021-09-23
CIECH SA
(pełna nazwa emitenta)
CIECHChemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-684Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Współna62
(ulica)(numer)
022 6391000022 6391451
(telefon)(fax)
biuro.komunikacji@ciechgroup.comwww.ciechgroup.com
(e-mail)(www)
1180019377011179878
(NIP)(REGON)
Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. ul. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

półrocze / 2021półrocze /2020półrocze / 2021półrocze /2020

Dane skonsolidowane

Przychody netto ze sprzedaży 1 695 785 1 480 602 372 929 333 371

Zysk/(strata) na działalności operacyjnej 237 847 119 359 52 306 26 875

Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 178 021 78 443 39 150 17 662

Zysk/(strata) netto za rok obrotowy 192 290 34 017 42 288 7 660

Zysk/(strata) netto właścicieli jednostki dominującej 192 408 34 698 42 314 7 813

Zysk/(strata) netto udziałów niekontrolujących (118) (681) (26) (153)

Inne całkowite dochody netto 25 455 (22 213) 5 598 (5 001)

Całkowite dochody ogółem 217 745 11 804 47 886 2 659

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 431 155 316 059 94 818 71 164

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (368 170) (381 758) (80 966) (85 956)

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (9 869) 446 902 (2 170) 100 624

Przepływy pieniężne netto razem 53 116 381 203 11 682 85 832

Aktywa razem 5 969 634 5 730 323 1 320 481 1 241 728

Zobowiązania długoterminowe 2 368 581 401 146 523 930 86 926

Zobowiązania krótkoterminowe 1 422 869 3 210 639 314 738 695 727

Kapitał własny razem 2 178 184 2 118 538 481 813 459 075

Kapitał własny właścicieli jednostki dominującej 2 180 298 2 120 615 482 281 459 525

Udziały niekontrolujące (2 114) (2 077) (468) (450)

Kapitał akcyjny 287 614 287 614 63 620 62 324

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 3,65 0,66 0,80 0,15

Dane Jednostkowe

Przychody netto ze sprzedaży 765 364 837 545 168 315 188 581

Zysk/(strata) na działalności operacyjnej 17 998 19 392 3 958 4 366

Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 33 500 32 952 7 367 7 419

Zysk/(strata) netto za okres 72 520 32 768 15 948 7 378

Inne całkowite dochody netto 27 676 (26 417) 6 086 (5 948)

Całkowite dochody ogółem 100 196 6 351 22 034 1 430

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (73 444) (90 418) (16 151) (20 358)

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (170 442) (89 677) (37 483) (20 192)

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 97 251 467 050 21 387 105 161

Przepływy pieniężne netto razem (146 635) 286 955 (32 247) 64 611

Aktywa razem 4 495 243 4 357 634 994 346 944 274

Zobowiązania długoterminowe 1 999 136 40 973 442 208 8 879

Zobowiązania krótkoterminowe 960 242 2 722 893 212 405 590 035

Kapitał własny razem 1 535 865 1 593 768 339 733 345 360

Kapitał akcyjny 287 614 287 614 63 620 62 324
Dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej (punkty XIII - XIX) oraz dane ze sprawozdania z sytuacji finansowej (punkty XXXI - XXXV) prezentowane są na dzień 30.06.2021 roku oraz na dzień 31.12.2020 roku. Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone po średnim kursie EUR ogłoszonym na dzień bilansowy przez NBP, który na dzień 30.06.2021 roku wyniósł 4,5208 PLN, na dzień 31.12.2020 roku 4,6148 PLN. Poszczególne pozycje sprawozdania z zysków lub strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone zostały na EUR według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP dla EUR na ostatni dzień każdego miesiąca, tj. od stycznia do czerwca. Dla prezentowanego okresu sprawozdawczego jest to kurs 4,5472 PLN, a dla danych porównywalnych 4,4413 PLN.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:PlikOpis


ZAWARTOŚĆ RAPORTU


„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

PlikOpis

Rozszerzony skonsolidowany raport Grupy CIECH za I półrocze 2021 roku.pdfRozszerzony skonsolidowany raport Grupy CIECH za I półrocze 2021 roku

Ciech Raport z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego 30.06.2021 PL.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 01.01-30.06.2021

Ciech Raport z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego 30.06.2021 PL.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego za okres 01.01-30.06.2021

Extended consolidated report of the CIECH Group for the first half of 2021.pdfExtended Consolidated Report of the CIECH Group for the first half of 2021

Ciech Raport z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego 30.06.2021 EN.pdfAuditor's report on the review of the semi-annual consolidated financial statements for the period 01.01-30.06.2021

Ciech Raport z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego 30.06.2021 EN.pdfAuditor's report on the review of the semi-annual separate financial statements for the period 01.01-30.06.2021
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-09-23Dawid JakubowiczPrezes Zarządu CIECH Spółka Akcyjna


2021-09-23Jarosław RomanowskiCzłonek Zarządu CIECH Spółka Akcyjna


2021-09-23Mirosław SkowronCzłonek Zarządu CIECH Spółka Akcyjna


2021-09-23Katarzyna Rybacka Główny Księgowy CIECH Spółka Akcyjna
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk