• Odbierz prezent
CIECH: raport finansowy (2021-05-27 17:07)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2021
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2021 obejmujący okresod 2021-01-01 do 2021-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2021-05-27
CIECH SA
(pełna nazwa emitenta)
CIECHChemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-684Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Współna62
(ulica)(numer)
022 6391000022 6391451
(telefon)(fax)
biuro.komunikacji@ciechgroup.comwww.ciechgroup.com
(e-mail)(www)
1180019377011179878
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
Dane skonsolidowane
Przychody netto ze sprzedaży 861 072 790 479 188 332 179 806
Zysk/(strata) na działalności operacyjnej 137 248 63 074 30 019 14 347
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 138 274 68 116 30 243 15 494
Zysk/(strata) netto za okres 183 699 39 421 40 178 8 967
Zysk/(strata) netto właścicieli jednostki dominującej 184 429 39 675 40 338 9 025
Zysk/(strata) netto udziałów niekontrolujących (730) (254) (160) (58)
Inne całkowite dochody netto 3 006 (13 680) 657 (3 112)
Całkowite dochody ogółem 186 705 25 741 40 835 5 855
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 215 998 10 958 47 243 2 493
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (170 659) (163 425) (37 326) (37 173)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (12 102) 541 284 (2 647) 123 123
Przepływy pieniężne netto razem 33 237 388 817 7 270 88 443
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 3,50 0,75 0,77 0,17
Aktywa razem 5 900 868 5 707 733 1 266 198 1 236 832
Zobowiązania długoterminowe 2 161 244 401 146 463 756 86 926
Zobowiązania krótkoterminowe 1 434 381 3 188 049 307 787 690 831
Kapitał własny razem 2 305 243 2 118 538 494 655 459 075
Kapitał własny właścicieli jednostki dominującej 2 307 898 2 120 615 495 225 459 525
Udziały niekontrolujące (2 655) (2 077) (570) (450)
Kapitał akcyjny 287 614 287 614 61 716 62 324
Dane jednostkowe
Przychody netto ze sprzedaży 384 238 458 340 84 040 104 256
Zysk na działalności operacyjnej 10 617 13 002 2 322 2 957
Zysk przed opodatkowaniem 48 699 (40 959) 10 651 (9 317)
Zysk netto za okres 98 877 (36 982) 21 626 (8 412)
Inne całkowite dochody netto 2 390 (20 752) 523 (4 720)
Całkowite dochody ogółem 101 267 (57 734) 22 149 (13 132)
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (59 242) (201 365) (12 957) (45 803)
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 38 509 (38 597) 8 423 (8 779)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (5 323) 516 832 (1 164) 117 561
Przepływy pieniężne netto razem (26 056) 276 870 (5 698) 62 979
Aktywa razem 4 425 226 4 357 634 949 558 935 054
Zobowiązania długoterminowe razem 1 796 169 40 973 385 419 8 792
Zobowiązania krótkoterminowe razem 934 022 2 722 893 200 421 584 274
Kapitał własny razem 1 695 035 1 593 768 363 718 341 988
Kapitał akcyjny 287 614 287 614 61 716 61 716

Dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej (punkty XIV - XX) oraz dane ze sprawozdania z sytuacji finansowej (punkty XXXI - XXXV) prezentowane są na dzień 31.03.2021 roku oraz na dzień 31.12.2020 roku. Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone po średnim kursie EUR ogłoszonym na dzień bilansowy przez NBP, który na dzień 31.03.2021 roku wyniósł 4,6603 PLN, na dzień 31.12.2020 roku 4,6148 PLN. Poszczególne pozycje sprawozdania z zysków lub strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone zostały na EUR według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP dla EUR na ostatni dzień każdego miesiąca, tj. od stycznia do marca. Dla prezentowanego okresu sprawozdawczego jest to kurs 4,5721 PLN, a dla danych porównywalnych 4,3963 PLN.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:PlikOpis


ZAWARTOŚĆ RAPORTU


”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PlikOpis

Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny Grupy CIECH za I kwartał 2021 roku.pdfRoszerzony skonsolidowany Raport kwartalny Grupy CIECH za I kwartał 2021 roku

Extended consolidated quarterly report of the CIECH Group for the first quarter of 2021.pdfExtended consolidated quarterly report of the CIECH Group for the first quarter of 2021
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-05-27Dawid JakubowiczPrezes Zarządu CIECH Spółka Akcyjna


2021-05-27Jarosław RomanowskiCzłonek Zarządu CIECH Spółka Akcyjna


2021-05-27Mirosław SkowronCzłonek Zarządu CIECH Spółka Akcyjna


2021-05-27Katarzyna RybackaGłówny Księgowy CIECH Spółka Akcyjna
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk