• Odbierz prezent
CIECH: raport finansowy (2021-04-22 17:53)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2021-04-22
CIECH SA
(pełna nazwa emitenta)
CIECHChemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-684Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Współna62
(ulica)(numer)
022 6391000022 6391451
(telefon)(fax)
biuro.komunikacji@ciechgroup.comwww.ciechgroup.com
(e-mail)(www)
1180019377011179878
(NIP)(REGON)
259400GYHYZPQ0HTMT82XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
(LEI) (KRS)
Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

20202 01920202 019

Przychody netto ze sprzedaży1 654 075,002 085 515,00369 692,00484 801,00

Zysk na działalności operacyjnej64 082,00104 340,0014 323,0024 255,00

Zysk przed opodatkowaniem177 890,0079 111,0039 759,0018 390,00

Zysk netto za okres155 287,0060 436,0034 707,0014 049,00

Inne całkowite dochody netto-24 725,0069,00-5 526,0016,00

Całkowite dochody ogółem130 562,0060 505,0029 181,0014 065,00

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej66 310,00-62 551,0014 821,00-14 541,00

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -303 166,00135 380,00-67 759,0031 471,00

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 327 809,0042 089,0073 267,009 784,00

Przepływy pieniężne netto razem90 953,00114 918,0020 329,0026 714,00

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)2,951,150,660,27

Aktywa razem4 357 634,003 889 932,00944 274,00913 451,00

Zobowiązania długoterminowe razem40 973,001 632 936,008 879,00383 453,00

Zobowiązania krótkoterminowe razem2 722 893,00793 790,00590 035,00186 401,00

Kapitał własny razem 1 593 768,001 463 206,00345 360,00343 597,00

Kapitał akcyjny287 614,00287 614,0062 324,0067 539,00
Dane finansowe ze sprawozdania z sytuacji finansowej (punkty XII - XVI) prezentowane są na dzień 31.12.2020 roku oraz na dzień 31.12.2019 roku. Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone po średnim kursie EUR ogłoszonym na dzień bilansowy przez NBP, który na dzień 31.12.2020 roku wyniósł 4,6148 PLN, na dzień 31.12.2019 roku 4,2585 PLN. Poszczególne pozycje sprawozdania z zysków lub strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone zostały na EUR według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP dla EUR na ostatni dzień każdego miesiąca, tj. od stycznia do grudnia. Dla prezentowanego okresu sprawozdawczego jest to kurs 4,4742 PLN, a dla danych porównywalnych 4,3018 PLN.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:
PlikOpis


ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PlikOpis

Sprawozdanie Finansowe CIECH S.A. za 2020 rok.xhtmlSprawozdanie Finansowe CIECH S.A. za 2020 rok

Sprawozdanie Finansowe CIECH S.A. za 2020 rok.xhtml.XAdESSprawozdanie Finansowe CIECH S.A. za 2020 rok - podpisy

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy CIECH oraz CIECH S.A. za 2020 rok.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy CIECH oraz CIECH S.A. za 2020 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy CIECH oraz CIECH S.A. za 2020 rok.xhtml.XAdESSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy CIECH oraz CIECH S.A. za 2020 rok - podpisy

CIECH_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_PL.xhtmlSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania CIECH S.A. za 2020 rok

CIECH_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_PL.xhtml.xadesSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania CIECH S.A. za 2020 rok - podpisy

INFORMACJA ZARZĄDU CIECH S.A. SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE OŚWIADCZENIA RADY NADZORCZEJ.xhtmlInformacja Zarządu CIECH S.A. sporządzona na podstawie Oświadczenia Rady Nadzorczej

Oświadczenie Rady Nadzorczej CIECH S.A..xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej CIECH S.A.

OCENA RADY NADZORCZEJ CIECH S.A. Sprawozdania z działalności i Sprawozdań Finansowych.xhtmlOcena Rady Nadzorczej CIECH S.A.Sprawozdania z działalności i Sprawozdań Finansowych

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk