• Odbierz prezent
CIECH: raport finansowy (2021-04-22 17:44)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny SRR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod2020-01-01do2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR zatwierdzonych w UE
w walucie
data przekazania: 2021-04-22
CIECH SA
(pełna nazwa emitenta)
CIECHChemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-684Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Współna62
(ulica)(numer)
022 6391000022 6391451
(telefon)(fax)
biuro.komunikacji@ciechgroup.comwww.ciechgroup.com
(e-mail)(www)
1180019377011179878
(NIP)(REGON)
259400GYHYZPQ0HTMT82XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
(LEI) (KRS)
Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

2020201920202019

Przychody netto ze sprzedaży2 975 733,003 241 862,00665 087,00753 606,00

Zysk/(strata) na działalności operacyjnej249 968,00253 476,0055 869,0058 923,00

Zysk/(strata) przed opodatkowaniem188 133,00170 649,0042 048,0039 669,00

Zysk/(strata) netto za okres128 030,00109 081,0028 615,0025 357,00

Zysk/(strata) netto właścicieli jednostki dominującej129 277,00110 359,0028 894,0025 654,00

Zysk/(strata) netto udziałów niekontrolujących-1 247,00-1 278,00-279,00-297,00

Inne całkowite dochody netto13 702,00-8 673,003 062,00-2 016,00

Całkowite dochody ogółem141 732,00100 408,0031 677,0023 341,00

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej767 186,00535 433,00171 469,00124 467,00

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -833 999,00-410 912,00-186 402,00-95 521,00

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 211 697,00-17 172,0047 315,00-3 992,00

Przepływy pieniężne netto razem144 884,00107 349,0032 382,0024 954,00

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)2,452,090,550,49

Aktywa razem5 707 733,005 046 545,001 236 832,001 185 053,00

Zobowiązania długoterminowe401 146,001 970 287,0086 926,00462 672,00

Zobowiązania krótkoterminowe3 188 049,001 099 479,00690 831,00258 185,00

Kapitał własny razem 2 118 538,001 976 779,00459 075,00464 196,00

Kapitał własny właścicieli jednostki dominującej2 120 615,001 977 796,00459 525,00464 435,00

Udziały niekontrolujące-2 077,00-1 017,00-450,00-239,00

Kapitał akcyjny287 614,00287 614,0062 324,0067 539,00
Dane finansowe ze sprawozdania z sytuacji finansowej (punkty XII - XVI) prezentowane są na dzień 31.12.2020 roku oraz na dzień 31.12.2019 roku. Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone po średnim kursie EUR ogłoszonym na dzień bilansowy przez NBP, który na dzień 31.12.2020 roku wyniósł 4,6148 PLN, na dzień 31.12.2019 roku 4,2585 PLN. Poszczególne pozycje sprawozdania z zysków lub strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone zostały na EUR według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP dla EUR na ostatni dzień każdego miesiąca, tj. od stycznia do grudnia. Dla prezentowanego okresu sprawozdawczego jest to kurs 4,4742 PLN, a dla danych porównywalnych 4,3018 PLN.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe Grupy CIECH za 2020 rok.zipSkonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe Grupy CIECH za 2020 rok
Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe Grupy CIECH za 2020 rok.zip.XAdESSkonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe Grupy CIECH za 2020 rok - podpisy
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy CIECH oraz CIECH S.A. za 2020 rok.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy CIECH oraz CIECH S.A. za 2020 rok
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy CIECH oraz CIECH S.A. za 2020 rok.xhtml.XAdESSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy CIECH oraz CIECH S.A. za 2020 rok - podpisy
Raport niefinansowy Grupy CIECH za 2020 rok.xhtmlRaport Niefinansowy Grupy CIECH za 2020 rok
Raport niefinansowy Grupy CIECH za 2020 rok.xhtml.XAdESRaport Niefinansowy Grupy CIECH za 2020 rok - podpisy
CIECH_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL.xhtmlSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania Grupy CIECH za 2020 rok
CIECH_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL.xhtml.xadesSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania Grupy CIECH za 2020 rok - podpisy
INFORMACJA ZARZĄDU CIECH S.A. SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE OŚWIADCZENIA RADY NADZORCZEJ.xhtmlInformacja Zarządu CIECH S.A. sporządzona na podstawie Oświadczenia Rady Nadzorczej
Oświadczenie Rady Nadzorczej CIECH S.A..xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej CIECH S.A.
OCENA RADY NADZORCZEJ CIECH S.A. Sprawozdania z działalności i Sprawozdań Finansowych.xhtmlOcena Rady Nadzorczej CIECH S.A. Sprawozdania z działalności i Sprawozdań Finansowych

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk