• Odbierz prezent
CIECH: Przegląd opcji strategicznych (2021-07-05 12:00)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr29/2021
Data sporządzenia: 2021-07-05
Skrócona nazwa emitenta
CIECH
Temat
Przegląd opcji strategicznych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r., w którym CIECH S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informował o przyjęciu Strategii Grupy CIECH na lata 2019-2021 („Strategia”), raportu bieżącego nr 8/2019 z dnia 19 marca 2019 r., w którym Spółka poinformowała o rozpoczęciu szczegółowego przeglądu opcji zmian w strukturze korporacyjno-organizacyjnej oraz w strukturze aktywów Grupy CIECH oraz raportu bieżącego nr 47/2019 z dnia 25 listopada 2019 r., w którym Spółka informowała o przyjęciu koncepcji reorganizacji Grupy CIECH, Spółka informuje, że w dniu 5 lipca 2021 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych wspierających dalszy rozwój Grupy CIECH w odniesieniu do CIECH Vitro Sp. z o.o. („CIECH Vitro”), spółki zależnej od Emitenta. CIECH Vitro prowadzi działalność w ramach Business Unitu Opakowania.

Rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych w odniesieniu do CIECH Vitro, ma na celu realizację zasadniczego celu wynikającego ze Strategii, tj. stworzenie efektywnego i w pełni zdywersyfikowanego holdingu chemicznego, generującego długookresowo pozytywną wartość dla akcjonariuszy. Osiągnięciu tego celu służyć ma również budowanie wartości poprzez reorganizację portfolio aktywów i skupienie się na obszarach o kluczowym znaczeniu dla działalności Grupy CIECH.

W procesie przeglądu opcji strategicznych Zarząd Emitenta współpracuje z doradcą transakcyjnym, finansowym, prawnym i podatkowym.

Zarząd zaznacza jednocześnie, że dotychczas nie podjął żadnych decyzji związanych z wyborem konkretnej opcji strategicznej i nie ma pewności, czy i kiedy taka decyzja zostanie podjęta w przyszłości. Zarząd będzie przekazywał do publicznej wiadomości informacje o przebiegu procesu przeglądu opcji strategicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1).


MESSAGE (ENGLISH VERSION)


In reference to Current Report No. 34/2018 of 5 December 2018, in which Ciech S.A. (the “Issuer” or “Company”) informed on the adoption of the CIECH Group’s Strategy for 2019-2021 (the “Strategy”) Current Report No. 8/2019 of 19 March 2019, in which the Company advised on the initiation of a detailed review of options in terms of changes in the corporate and organisational structure and the structure of assets of the CIECH Group, and Current Report No. 47/2019 of 25 November 2019, in which the Company informed on the adoption of the concept of reorganisation of the CIECH Group, the Company herewith informs that on 5 July 2021, the Management Board of the Company adopted a resolution on the commencement of the review of strategic options supporting the further development of the CIECH Group in relation to CIECH Vitro Sp. z o.o. (“CIECH Vitro”), a subsidiary of the Issuer. CIECH Vitro operates as part of the Packaging Business Unit.

The commencement of the review of strategic options in relation to CIECH Vitro aims at achieving the basic goal under the Strategy, i.e. creating an effective and fully diversified chemical holding company, generating positive long-term value for its shareholders. Building value through the reorganisation of the asset portfolio and focusing on areas of key importance for the operations of the CIECH Group will also contribute to achieving this goal.

In the process of reviewing strategic options, the Management Board of the Issuer works together with a transaction, financial, legal and tax advisor.

At the same time, the Management Board emphasises that to date it has not made any decisions related to the selection of a specific strategic option and it is uncertain whether and when such a decision will be made in the future. The Management Board will publish information on the course of the strategic options review process in compliance with applicable law.

Legal basis: Legal basis: Article 17.1 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) No. 596/2014 of 16 April 2014 on Market Abuse (the Market Abuse Regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC (Official Journal of the European Union L No. 173, p. 1).


CIECH SA
(pełna nazwa emitenta)
CIECHChemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-684Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Współna62
(ulica)(numer)
022 6391000022 6391451
(telefon)(fax)
biuro.komunikacji@ciechgroup.comwww.ciechgroup.com
(e-mail)(www)
1180019377011179878
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-07-05Dawid JakubowiczJarosław Romanowski
Prezes ZarząduCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk