• Odbierz prezent
CIECH: Prognoza wyniku Grupy CIECH w 2021 roku. (2021-04-22 19:45)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr12/2021
Data sporządzenia: 2021-04-22
Skrócona nazwa emitenta
CIECH
Temat
Prognoza wyniku Grupy CIECH w 2021 roku.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CIECH S.A. („Emitent" lub „Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości prognozę wybranych wyników finansowych Grupy CIECH w 2021 roku („Prognozowane Wyniki”).

Prognozowane Wyniki zostały sporządzone po zakończeniu kluczowego dla funkcjonowania Grupy CIECH pierwszego kwartału 2021 roku, w którym kończył się między innymi proces kontraktacji produktów Grupy CIECH na 2021 rok. Zarząd Emitenta prognozuje, iż w 2021 roku Grupa CIECH osiągnie:
1. skonsolidowane przychody ze sprzedaży: w przedziale 3.125 mln zł – 3.285 mln zł;
2. skonsolidowana EBITDA znormalizowana: w przedziale 700 mln zł – 735 mln zł.

Prognoza została przygotowana w oparciu o aktualną sytuację rynkową oraz operacyjno-finansową Grupy CIECH.
Podanie Prognozowanych Wyników do publicznej wiadomości pozostaje w związku z realizacją przez Grupę CIECH Strategii Grupy CIECH na lata 2019 - 2021 („Strategia”), która została przyjęta w dniu 5 grudnia 2018 r. Emitent informował o przyjęciu Strategii raportem bieżącym nr 34/2018. Strategia zakłada, że Grupa CIECH w 2021 roku zrealizuje następujące cele finansowe („Cele Finansowe”):
1. przychody ze sprzedaży: powyżej 4,0 mld zł;
2. EBITDA znormalizowana: powyżej 900 mln zł;
3. rentowność EBITDA znormalizowanej: powyżej 22%.

Cele Finansowe nie zostaną osiągnięte w 2021 roku między innymi z uwagi na trwającą od marca 2020 roku pandemię wirusa COVID-19 („Pandemia”), która wpłynęła na opóźnienie realizacji zarówno finansowych, jak i niefinansowych celów strategicznych, w tym zakończenia w pierwotnie planowanym na 1 stycznia 2021 roku terminie największej inwestycji w historii CIECH, czyli fabryki Soli w Staßfurcie.

Cele Finansowe zostaną odpowiednio zaktualizowane i przesunięte w czasie oraz zawarte w nowej strategii Grupy CIECH, która zostanie zatwierdzona niezwłocznie po tym, jak sytuacja związana z Pandemią przestanie być niestabilna i nieprzewidywalna.

Pozostałe cele strategiczne zdefiniowane w Strategii pozostają aktualne. Emitent systematycznie buduje bardziej efektywny i zdywersyfikowany holding chemiczny, generujący pozytywną wartość dla akcjonariuszy. Grupa CIECH zwiększa przewagi konkurencyjne w kluczowym biznesie sodowym, inwestuje w rozwój biznesów specjalistycznych oraz buduje wartość przez zmiany w portfolio aktywów, bazując na trzech filarach: zorientowaniu na klientów, innowacyjności i zwiększeniu efektywności. Grupa CIECH buduje środowisko pracy, w którym najlepsi pracownicy mogą się rozwijać i tworzyć kulturę efektywności, a także wzmacnia pozycję wiarygodnego partnera społeczności lokalnych, wykazując się odpowiedzialnością za środowisko naturalne.

W przypadku istotnej zmiany możliwości realizacji Prognozowanych Wyników, Zarząd Emitenta przekaże taką informację do publicznej wiadomości, w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1).


MESSAGE (ENGLISH VERSION)


The Management Board of CIECH S.A. (the “Issuer” or “Company”) is providing to the public its forecast of selected financial results of the CIECH Group in 2021 (the “Forecasted Results”).

The Forecasted Results were prepared after the end of a key period for the operations of the CIECH Group, i.e. the first quarter of 2021, which was the end, among others, of the contracting process for the CIECH Group's products for 2021. The Management Board of the Issuer forecasts that in 2021 the CIECH Group will generate:

1.       consolidated sales revenues: between PLN 3.125 million and PLN 3.285 million; and

2.       consolidated adjusted EBITDA: between PLN 700 million and PLN 735 million.

The forecast was prepared based on the current market, operational and financial situation of the CIECH Group.

The publication of the Forecasted Results is related to the CIECH Group’s implementation of the CIECH Group Strategy for 2019-2021 (the “Strategy”), which was adopted on 5 December 2018. The Issuer advised on the adoption of the Strategy in its Current Report No. 34/2018. The Strategy assumes that in 2021 the CIECH Group will attain the following financial goals (the “Financial Goals”):

1.       sales revenues: over PLN 4.0 billion;

2.       adjusted EBITDA: over PLN 900 million; and

3.       adjusted EBITDA profitability: over 22%.

The Financial Goals will not be achieved in 2021, among others, due to the COVID-19 pandemic (the “Pandemic”), which started in March 2020 and has continued ever since and delayed the achievement of both financial and non-financial strategic goals, including the completion of the largest investment in the history of CIECH, i.e. the salt factory in Staßfurt in the originally planned time limit, namely by 1 January 2021.

The Financial Objectives will be adequately updated and postponed, and incorporated into the new strategy of the CIECH Group, which will be approved immediately after the situation related to the Pandemic ceases to be volatile and unpredictable.

The remaining strategic goals defined in the Strategy continue to be valid. The Issuer is consistently building a more effective and diversified chemical holding, generating positive value for its shareholders. The CIECH Group increases its competitive advantages in the key soda business, invests in the development of specialised businesses and enhances its value through changes in the asset portfolio, based on the following three pillars: customer orientation, innovation and improved efficiency. The CIECH Group builds a work environment in which the best employees are able to develop and create a culture of efficiency, and strengthens its position of a reliable partner of local communities while demonstrating responsibility for the natural environment.

In the event of a significant change in the possibility of achieving the Forecasted Results, the Management Board of the Issuer will provide such information to the public in the form of a current report.

Legal basis: Article 17.1 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) No. 596/2014 of 16 April 2014 on Market Abuse (the Market Abuse Regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC (Official Journal of the European Union L No. 173, p. 1).


CIECH SA(pełna nazwa emitenta)CIECH
Chemiczny (che)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)00-684
Warszawa(kod pocztowy)
(miejscowość)Współna
62(ulica)
(numer)022 6391000
022 6391451(telefon)

(fax)biuro.komunikacji@ciechgroup.com
www.ciechgroup.com(e-mail)

(www)1180019377
011179878(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-04-22Dawid JakubowiczJarosław Romanowski
Prezes ZarząduCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk